เรื่องเด่นประจำวัน : การสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ “Six years of the Belt and Road Initiative: Progress, Contributions and Prospects” ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

เรื่องเด่นประจำวัน : การสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ “Six years of the Belt and Road Initiative: Progress, Contributions and Prospects”

          เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดการสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ “Six years of the Belt and Road Initiative: Progress, Contributions and Prospects” โดย Professor Liu Qiao คณบดีสถาบันหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง และ Professor Shen Qiaowei คณะบริหารจัดการกวงหัว มหาวิทยาลัยปักกิ่ง และนางสาวอาจารี ศรีรัตนบัลล์ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงเป็นผู้ดำเนินรายการ (moderator) ที่ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ
 
          การสัมมนาดังกล่าวได้รับความสนใจจากสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐ ภาคธนาคาร และภาคเอกชนส่งผู้แทนเข้าร่วม 170 คน