เรื่องเด่นประจำวัน : นักบริหารการทูต รุ่นที่ 11 เรียนรู้ร่วมกันกับนักการทูตกลุ่มประเทศอาเซียน+3 ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

เรื่องเด่นประจำวัน : นักบริหารการทูต รุ่นที่ 11 เรียนรู้ร่วมกันกับนักการทูตกลุ่มประเทศอาเซียน+3

            นักบริหารการทูต รุ่นที่ 11 เรียนรู้ร่วมกันกับนักการทูตกลุ่มประเทศอาเซียน+3 นางสาวอาจารี ศรีรัตนบัลล์ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงและผู้บริหารสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ให้การต้อนรับนักการทูตจากสถานเอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศอาเซียน+3 ที่ประจำการในประเทศไทยอาทิ สิงคโปร์ มาเลเซีย กัมพูชา เวียดนาม จีน ญี่ปุ่น เข้าร่วมการฝึกอบรมช่วง International Week ระหว่างวันที่ 24 - 28 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 11 นับเป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ความคิดเห็นและการพัฒนาเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมด้วยกัน ในช่วงหนึ่งสัปดาห์นี้สถาบันการต่างประเทศฯ ได้รับเกียรติจากอดีตเอกอัครราชทูต ผู้บริหารกระทรวงฯ ผู้บริหารภาครัฐจากส่วนราชการอื่น รวมถึงนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านการทูตและการต่างประเทศให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในบริบทของประเทศไทยและบริบทระหว่างประเทศเป็นสำคัญ