เรื่องเด่นประจำวัน : พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 11 ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

เรื่องเด่นประจำวัน : พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 11

                   นายภาสกร ศิริยะพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 11 ปี 2562 จำนวน 50 คน และกล่าวให้โอวาทแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการฝึกอบรมพร้อมปิดการอบรม โดยนางสาวลดา ภู่มาศ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการร่วมให้การต้อนรับและกล่าวรายงานสรุปการดำเนินการจัดการฝึกอบรม พร้อมกับนายพรหเมศ พหลพลพยุหเสนา ผู้อำนวยสำนักบริหารบุคคลร่วมเป็นเกียรติในพิธี โอกาสนี้ได้มอบโล่รางวัลรายงานการศึกษาส่วนบุคคลระดับดีเด่นแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมจำนวน 5 คน เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 ที่ห้องบัวแก้ว กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา

                การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 11 นี้ จัดขึ้นตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงที่ได้การรับรองจาก ก.พ. ได้เริ่มดำเนินการฝึกอบรมมาตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม – 9 สิงหาคม 2562 รวมระยะเวลา 12 สัปดาห์ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 50 คน ประกอบด้วยข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 23 คน ข้าราชการและผู้บริหารจากหน่วยงานราชการและหน่วยงานรัฐอื่นที่มีสำนักงานในต่างประเทศในฐานะทีมประเทศไทยหรือมีภารกิจด้านการต่างประเทศ จำนวน 27 คน นอกจากนี้ ในการจัดหลักสูตรครั้งนี้ได้เชิญนักการทูตจากประเทศอาเซียน+3 ที่ประจำการในประเทศไทยเข้าร่วมการอบรมในช่วง International Week เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันอีกด้วย