เรื่องเด่นประจำวัน : หลักสูตรข้าราชการสายสนับสนุนออกประจำการต่างประเทศ ปี 2562 ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

เรื่องเด่นประจำวัน : หลักสูตรข้าราชการสายสนับสนุนออกประจำการต่างประเทศ ปี 2562

          วันที่ 28 สิงหาคม 2562 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ได้ดำเนินการเปิดหลักสูตรการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการสายสนับสนุนออกประจำการ (Overseas Posting English Programme) ประจำปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับปฏิบัติงานในการออกประจำการต่างประเทศโดยมี นางสาวลดา ภู่มาศ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการกล่าวเปิดหลักสูตร พร้อมให้ข้อคิดเกี่ยวกับแนวทางการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากนั้นผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และทำกิจกรรมละลายพฤติกรรม (Ice-breaking Activities) และกิจกรรมการเข้าสังคม (Socializing Activities) ร่วมกัน โดยหลักสูตรดังกล่าวนี้จัดอบรมทุกวันพุธ ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2562 - 29 มกราคม 2563 รวม 120 ชั่วโมง ซึ่งในปีนี้มีข้าราชการสายสนับสนุนฯ ของกระทรวงฯ จากหลากหลายหน่วยงานให้ความสนใจสมัครเข้ารับการอบรมรวม 35 ราย