เรื่องเด่นประจำวัน : นักการทูตแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2562 เข้าศึกษาดูงานกระทรวงมหาดไทย ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

เรื่องเด่นประจำวัน : นักการทูตแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2562 เข้าศึกษาดูงานกระทรวงมหาดไทย

          นางสาวลดา ภู่มาศ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ นำคณะนักการทูตแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2562 จำนวน 28 คนเข้าเข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่และภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีมิติงานด้านการต่างประเทศ ตลอดจนขอบเขตงานที่ต้องประสานความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ อันจะช่วยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของนักการทูตแรกเข้าเกี่ยวกับการบริหารราชการทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ ติดต่อ ประสานงานระหว่างกันต่อไปในอนาคต โดยนายชยชัย แสงอินทร์ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้แทนผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับคณะและบรรยายสรุป ร่วมกับผู้แทนทั้ง 4 กรม เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมราชสีห์ ทั้งนี้ การศึกษาดูงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมหลักสูตรนักการทูตแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2562