เรื่องเด่นประจำวัน : การลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานและดำเนินกิจกรรมหลักสูตรพัฒนาแนวคิดเพื่อปรับชีวิตสู่จุดหมาย ประจำปี 2563 ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

เรื่องเด่นประจำวัน : การลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานและดำเนินกิจกรรมหลักสูตรพัฒนาแนวคิดเพื่อปรับชีวิตสู่จุดหมาย ประจำปี 2563

          เมื่อวันที่ 15 - 21 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา นางสาวลดา ภู่มาศ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ได้นำผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาแนวคิดเพื่อปรับชีวิตสู่จุดหมาย ประจำปี 2563 จำนวน 19 คน ลงพื้นที่ศึกษาดูงานที่จังหวัดน่าน แพร่ พะเยา และเชียงราย เพื่อรับทราบสภาพและสถานะล่าสุดของพื้นที่ในลักษณะ Action Learning โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่หลากหลายกับบุคคลที่มีความโดดเด่นในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ควบคู่กับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิตและศิลปะท้องถิ่น สุนทรียศาสตร์แขนงต่าง ๆ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และมุมมองทางเลือกเพื่อการดำรงชีวิต และนำไปต่อยอดในการปฏิบัติหน้าที่

 

จังหวัดน่าน (15 - 17 มกราคม 2563)
คณะผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสลงพื้นที่ศึกษาประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี จากปราชญ์เมืองน่าน การรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น การทอผ้าของชุมชนไทลื้อที่ “แพว ผ้าฝ้าย” วิสาหกิจชุมชนบ้านเฮีย อ.ปัว ศึกษาเรื่องกาแฟไทย กาแฟโลก จากนักพัฒนากาแฟ “เคเลป จอร์แดน” และชุมชนชาติพันธุ์ต่าง ๆ ที่หมู่บ้านมณีพฤกษ์ อ.ทุ่งช้าง ตลอดจนเรียนรู้และติดตามการรักษาผืนป่าต้นน้ำและแก้ไขความยากจนที่เป็นรูปธรรมของจังหวัดน่าน โดยผู้แทนโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และชุมชนในพื้นที่ บ้านน้ำป้าก อ.ท่าวังผา เป็นผู้ให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยน

 

     
 
จังหวัดแพร่ (17 - 19 มกราคม 2563) 
ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมเสวนากับศิลปินรุ่นใหม่ เครือข่ายลูกหลานเมืองแพร่ที่กลับมาพัฒนาท้องถิ่น ที่ “คำมี สตูดิโอ” ร่วมทำ workshop ปั้นดิน ได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับนายวุฒิไกร ผาทอง นักพัฒนาชุมชน ผู้ก่อตั้งแบรนด์แก้ววรรณา นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้ศึกษาประวัติศาสตร์ และวิถีชุมชนที่ “ชุมชนบ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่ และพิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณ โดย อ.โกมล พานิชพันธ์”  รวมถึง ได้สักการะพระธาตุช่อแฮ พระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวเมืองแพร่อีกด้วย
 
     
 
จังหวัดพะเยา (19 - 20 มกราคม 2563)
คณะฯ ได้ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้แก่ พระเจ้าตนหลวง วัดศรีโคมคำ และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับแนวคิดการพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกิจกรรมที่ “แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน โครงการส่งเสริมศิลปะการเรียนรู้บ้านดิน” นอกจากนี้ ยังได้เดินทางไปศึกษาวิถีปัจจัย 4 ของชุมชนชาวไทลื้อ อ.เชียงคำด้วย
 
     
 
จังหวัดเชียงราย (20 - 21 มกราคม 2563)
คณะผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชม “บริษัทไทยพัฒนาพืชผล (2525) จำกัด” ซึ่งเป็นโรงงานส่งออกขิงมาตรฐานสากลที่เน้นการสร้างความสมดุลระหว่างโรงงานกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม จากนั้นคณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชม “สวรรค์บนดิน ฟาร์ม แอนด์ โฮมสเตย์” เพื่อเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของชา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการร่วมมือกันระหว่างชุมชนและเครือข่ายผู้ประกอบการที่เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มของวัตถุดิบและผลผลิตของท้องถิ่นให้สู่ตลาดสากล 
 
     
 

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาการศึกษาดูงานในพื้นที่ คณะผู้เข้ารับการอบรมได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และมุมมองระหว่างกันอย่างกว้างขวาง และต่อยอดขยายผลไปสู่
การสนับสนุนชุมชนในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะในต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป