เรื่องเด่นประจำวัน : เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยบรรยายพิเศษแก่ผู้เข้าอบรม ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ Advanced Oral Communication Course รุ่นที่ 16  ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

เรื่องเด่นประจำวัน : เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยบรรยายพิเศษแก่ผู้เข้าอบรม ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ Advanced Oral Communication Course รุ่นที่ 16

          เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางสาวลดา ภู่มาศ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ได้ให้การต้อนรับนายทาฮา แมคเฟอร์สัน (H.E. Mr. Taha Macpherson) เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ในโอกาสให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ “Pre-Departure Briefing for AOCC Participants” แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง (Advanced Oral Communication Course: AOCC) รุ่นที่ ๑๖ ที่ห้องอบรม ๒ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย นักการทูตจากกระทรวงการต่างประเทศ ข้าราชการ และบุคลากรองค์กรรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไปหรือเทียบเท่า จากหน่วยงานต่าง ๆ รวม ๑๖ ราย

          การบรรยายพิเศษครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่คณะผู้เข้าอบรมได้รับฟังการถ่ายทอดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้งด้านความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย - นิวซีแลนด์ ในมิติต่าง ๆ โดยความร่วมมือด้านการศึกษาคงเป็นศูนย์กลางความสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศนิวซีแลนด์ในหลากหลายมิติเช่น ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว วิถีชีวิต สังคมและวัฒนธรรม สร้างความรู้สึกใกล้ชิดรวมทั้งเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางไปฝึกอบรมต่อยอดที่ประเทศนิวซีแลนด์ระหว่างวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๖๓

          กระทรวงการต่างประเทศ โดยสถาบันการต่างประเทศฯ ได้จัดหลักสูตร AOCC อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า ๙ ปี โดยเริ่มต้นความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวิคทอเรียแห่งกรุงเวลลิงตัน และมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์เทคโนโลยี ซึ่งนับเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของนิวซีแลนด์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับสูง และการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้บริหารให้สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ ได้อย่างมืออาชีพ ผ่านการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม การสร้างเครือข่ายกับภาครัฐและภาคธุรกิจของนิวซีแลนด์ การฝึกอบรมประกอบด้วยสามส่วน ดังนี้  (๑) สองสัปดาห์แรกจัดการฝึกอบรมที่สถาบันการต่างประเทศฯ มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมทั้งด้านสารัตถะและทักษะที่จำเป็นในการนำเสนอ การเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศ การเจรจาต่อรอง (๒) ฝึกอบรมที่ มหาวิทยาลัยวิคทอเรียแห่งกรุงเวลลิงตันสองสัปดาห์ และ (๓) สัปดาห์สุดท้ายอบรมที่มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์เทคโนโลยี ประเทศนิวซีแลนด์