เรื่องเด่นประจำวัน : พิธีปิดช่วงแรกของการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ Advanced Oral Communication Course รุ่นที่ 16 ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

เรื่องเด่นประจำวัน : พิธีปิดช่วงแรกของการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ Advanced Oral Communication Course รุ่นที่ 16

                เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 นางสาวลดา ภู่มาศ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง (Advanced Oral Communication Course:  AOCC) รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่ห้องอบรม ๒ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 16 คน จาก 11 หน่วยงาน อาทิ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) การไฟฟ้านครหลวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการต่างประเทศ ฯลฯ

                การอบรมช่วงแรกระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่สถาบันการต่างประเทศฯ ผู้เข้าอบรมได้รับการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษในการพูดในที่สาธารณะการนำเสนองาน การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมระหว่างประเทศ รวมถึงเทคนิคการเจรจาต่อรอง ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการนำเสนอและเรียนรู้กลไกสำคัญในการนำเสนองานและความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างมืออาชีพ ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจหลักการ กลยุทธ์ และเทคนิคการเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน การฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในชั้นเรียนช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพ ความมั่นใจ และพัฒนาทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษแก่ผู้เข้าอบรมมากยิ่งขึ้นก่อนเดินทางไปนิวซีแลนด์เพื่ออบรมที่ Victoria University of Wellington เป็นเวลา ๒ สัปดาห์ และ Auckland University of Technology 1 สัปดาห์ ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสารในสถานการณ์ที่ท้าทายมากขึ้นต่อไป อาทิ การได้รับโจทย์เพื่อแสดงความคิดเห็นแบบฉับพลัน และเทคนิคการตอบคำถามสื่อมวลชนในเชิงรุก เป็นต้น

                อนึ่ง AOCC รุ่นที่ 16 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 1 มีนาคม 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการสื่อสารภาษาอังกฤษของข้าราชการระดับสูงในการพูดที่สาธารณะ การนำเสนองานหรือความคิดเห็นในการประชุมอย่างมืออาชีพ ตลอดจนการเสริมสร้างทักษะการเจรจาต่อรองที่ต้องอาศัยเทคนิคการพูดชั้นสูงในการตอบรับ หรือปฏิเสธ และเรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติ ตลอดจนสร้างเครือข่ายกับภาครัฐและภาคธุรกิจของนิวซีแลนด์ ซึ่งสถาบันการต่างประเทศฯ ได้จัดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555