เรื่องเด่นประจำวัน : หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชีของสำนักงานในต่างประเทศ ประจำปี 2563 ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

เรื่องเด่นประจำวัน : หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชีของสำนักงานในต่างประเทศ ประจำปี 2563

          เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการได้เปิดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ: การจัดทำบัญชีของสำนักงานในต่างประเทศ ประจำปี 2563 ให้แก่ข้าราชการสายสนับสนุนที่อยู่ในข่ายจะได้รับการพิจารณาให้ไปประจำการในต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงฯ กำหนด 

          หลักสูตรดังกล่าวจะจัดระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2563 รวม 10 วันทำการ มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 59 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของสำนักงานในต่างประเทศและฝึกทักษะในการจัดทำบัญชีงบเดือน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการไปปฏิบัติหน้าที่ด้านงานคลังที่สถานเอกอัครราชทูต คณะทูตถาวรฯ สถานกงสุลใหญ่ และสำนักงานในต่างประเทศต่อไป

          โดยมีนางเปรียบทิพย์ กฤษณามระ นักการทูตชำนาญการพิเศษ ผู้แทนสถาบันการต่างประเทศฯ ให้การต้อนรับและกล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของงานด้านการเงินการคลังที่มีระเบียบและกฎเกณฑ์กำหนดให้ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมทั้งจะต้องทำให้ถูกต้อง เรียบร้อย และรวดเร็ว ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะเป็นกำลังสำคัญในการช่วยขับเคลื่อน สถานเอกอัครราชทูต คณะทูตถาวรฯ สถานกงสุลใหญ่ และสำนักงานในต่างประเทศต่อไป