เรื่องเด่นประจำวัน : หลักสูตร AOCC รุ่นที่ 16 ช่วงที่ 2 และ 3 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 ที่ประเทศนิวซีแลนด์ ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

เรื่องเด่นประจำวัน : หลักสูตร AOCC รุ่นที่ 16 ช่วงที่ 2 และ 3 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 ที่ประเทศนิวซีแลนด์

          สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร AOCC รุ่นที่ 16 ช่วงที่ 2 และ 3 ที่ประเทศนิวซีแลนด์ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 โดยสองสัปดาห์แรก จัดการอบรมร่วมกับมหาวิทยาลัยวิคทอเรียแห่งกรุงเวลลิงตัน และสัปดาห์ที่สามซึ่งเป็นการอบรมช่วงสุดท้ายของหลักสูตรจัดที่มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์เทคโนโลยี โดยทั้งสองมหาวิทยาลัยมีความร่วมมือในการจัดหลักสูตรร่วมกับสถาบันการต่างประเทศฯ มา 8 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพในการสื่อสารภาษาอังกฤษในการพูดในที่สาธารณะการนำเสนองานหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างมืออาชีพ ตลอดจนการเสริมสร้างทักษะการเจรจาต่อรอง

 

 

 

          ในการฝึกอบรมช่วงที่ 2 ที่มหาวิทยาลัยวิคทอเรียแห่งกรุงเวลลิงตัน (10 - 21 กุมภาพันธ์ 2563) ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติในการจำลองสถานการณ์การประชุมระหว่างประเทศ และการพูดแบบฉับพลันในห้องปฏิบัติการทางภาษา ผู้เข้าอบรมยังได้ฝึกการเลือกใช้ภาษาเชิงบวก สุภาพและเป็นสากลให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ทั้งนี้ นางสาวลดา ภู่มาศ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศฯ ได้พบหารือกับ Mr. Blair McRae  รองอธิการบดี และ Prof. John Macalister รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับความร่วมมือกันในการพัฒนาหลักสูตร AOCC และได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศนิวซีแลนด์ นายดนัย เมนะโพธิ ซึ่งได้ให้เกียรติมาร่วมเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมช่วงที่ 2 และได้พบปะพูดคุยกับผู้เข้ารับการอบรมอย่างเป็นกันเอง

 

 

          สำหรับการฝึกอบรมช่วงที่ 3 ที่มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์เทคโนโลยี ( 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2563) คณะได้มีโอกาสสัมผัสวัฒนธรรมในพิธีต้อนรับอย่างอบอุ่นแบบพื้นเมืองเมารีหรือฮองงิ (Hongi) จากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนำโดย Prof. Nigel Hammington รองอธิการบดีด้านงานวิจัยและองค์กรระหว่างประเทศ ในการนี้ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศฯ ขอบคุณมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์เทคโนโลยี สำหรับพิธีการต้อนรับและความร่วมมือระหว่างกันที่มีส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการศึกษาไทย - นิวซีแลนด์และบทบาทในการสนับสนุนการเสริมสร้างทรัพยากรบุคคลในด้านทักษะภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรจากภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ นอกจากนี้ ผู้บริหารโครงการ AOCC ของทั้งสองฝ่ายได้หารือแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร โดยเห็นพ้องถึงการเสริมองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารในขณะฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษซึ่งจะหารือกันในรายละเอียดต่อไป สำหรับการฝึกอบรมที่ AUT นั้น ผู้อบรมได้ฝึกปฏิบัติการตอบคำถามที่ท้าทาย และเรียนรู้เทคนิคการตอบคำถามสื่อมวลชนในเชิงรุก ในสถานที่เสมือนจริงที่ AUT TV Studio 

 

 

 

 

 

          ในห้วงการฝึกอบรมที่นิวซีแลนด์ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสศึกษาดูงานที่รัฐสภา กรุงเวลลิงตัน และรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย - นิวซีแลนด์ บทบาทของนิวซีแลนด์ในด้านการค้าและการลงทุนและความสำคัญที่นิวซีแลนด์ให้กับการจัดทำข้อตกลงการค้าเสรีในระดับต่าง ๆ จากผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศและการค้า ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศฯ ได้พบหารือกับ Mrs. Vickie Poole, Acting Division Manager, People Capacities Division โดยแนะนำภารกิจของสถาบันการต่างประเทศฯ และแลกเปลี่ยนข้อมูล / ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรอบรมนักการทูตในระดับต่าง ๆ โดยกระทรวงการต่างประเทศและการค้านิวซีแลนด์ให้ความสำคัญกับการพัฒนานักการทูตตาม Foreign Policy Capability Matrix ตามกรอบพัฒนาทักษะด้านนโยบาย (Policy Skills Framework: PSF) ที่เน้นการพัฒนา ฝึกฝนและก้าวสู่ความเชี่ยวชาญในระดับนักการทูตอาวุโส การพบหารือเป็นประโยชน์ในการทำความรู้จักซึ่งกันและกันในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาบุคลากรกระทรวงการต่างประเทศ 

 

 

 

 

          การฝึกอบรมและศึกษาดูงานของหลักสูตร AOCC รุ่นที่ 16 ทำให้ผู้เข้าอบรมได้รับประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์กับการขับเคลื่อนงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ ในระหว่างที่เข้ารับการฝึกอบรมช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจไทย และผู้แทนระดับสูงจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศนิวซีแลนด์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเมื่อเดินทางกลับมายังประเทศไทย  

 

 

          สำหรับการฝึกอบรม Advanced Oral Communication Course (AOCC) รุ่นที่ 17 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2563