เรื่องเด่นประจำวัน : การปิดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชีของสำนักงานในต่างประเทศ ประจำปี 2563 ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

เรื่องเด่นประจำวัน : การปิดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชีของสำนักงานในต่างประเทศ ประจำปี 2563

                   เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 นางสาวลดา ภู่มาศ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ได้ปิดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ: การจัดทำบัญชีของสำนักงานในต่างประเทศ ประจำปี 2563 ที่ได้จัดขึ้นเป็นเวลา 10 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ข้าราชการสายสนับสนุนที่อยู่ในข่ายจะได้รับการพิจารณาให้ไปประจำการในต่างประเทศในการไปปฏิบัติหน้าที่ด้านงานคลังที่สถานเอกอัครราชทูต คณะทูตถาวร สถานกงสุลใหญ่ และสำนักงานในต่างประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 59 คน

                   โดยในการปิดหลักสูตรดังกล่าว นางสาวลดา ภู่มาศ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ได้กล่าวถึงความคาดหวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของสำนักงานในต่างประเทศอย่างเต็มที่และนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติภารกิจ
ในต่างประเทศอย่างเต็มความสามารถและอย่างเป็นมืออาชีพ โดยงานคลังเป็นภารกิจที่มีความสำคัญอย่างมาก ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศฯ ยังได้กล่าวให้กำลังใจให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสอบผ่านการทดสอบงานด้านการเงินและบัญชี รวมถึงได้รับการพิจารณาออกประจำการในประเทศที่คาดหวังไว้

                   ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมเห็นว่าหลักสูตรเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ซึ่งได้รับทั้งองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็น ตลอดจนได้ฝึกปฏิบัติจากตัวอย่างสถานการณ์จริงที่ประสบในระหว่างการประจำการ
ในต่างประเทศ