เรื่องเด่นประจำวัน : หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการสายสนับสนุนไม่ออกประจำการ  ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

เรื่องเด่นประจำวัน : หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการสายสนับสนุนไม่ออกประจำการ

          เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการได้จัดพิธีเปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการสายสนับสนุนไม่ออกประจำการ (English Programme for Home-Based Staff) ประจำปี ๒๕๖๓ ให้กับข้าราชการสายสนับสนุนที่ไม่ออกประจำการต่างประเทศ จำนวน ๒๒ คน อบรมทุกวันอังคารระหว่างวันที่ ๑๐ มีนาคม - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ที่สถาบันการต่างประเทศฯ และมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางภาษาที่ต่างจังหวัด ๓ วัน ๒ คืน รวมจำนวน ๑๒๐ ชั่วโมง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และเสริมสร้างความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษของข้าราชการสายสนับสนุนให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ       
         
          นางสาวลดา ภู่มาศ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ได้เป็นประธานเปิดหลักสูตรฯ และได้กล่าวถึงความคาดหวังต่อผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรฯ ว่าขอให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนพัฒนาศักยภาพและทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน พยายามมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน และมีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมอย่างเต็มที่ เพื่อนำความรู้ที่ได้กลับไปปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังถือเป็นโอกาสอันดีในการสร้างเครือข่ายระหว่างกัน โดยได้กล่าวให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นข้าราชการสายสนับสนุนไม่ออกประจำการด้วยว่าเป็นภารกิจงานที่เป็นกำลังสำคัญของกระทรวงการต่างประเทศ และสถาบันการต่างประเทศฯ เล็งเห็นโอกาสที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เสริมสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่และพร้อมเพรียงกัน