เรื่องเด่นประจำวัน : หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการไปประจำการในต่างประเทศ ระดับเลขานุการและที่ปรึกษา (ระบบเลื่อนไหล) พร้อมทั้งคู่สมรส ครั้งที่  1 ประจำปี 2563 ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

เรื่องเด่นประจำวัน : หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการไปประจำการในต่างประเทศ ระดับเลขานุการและที่ปรึกษา (ระบบเลื่อนไหล) พร้อมทั้งคู่สมรส ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

          เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการได้เปิดหลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการไปประจำการในต่างประเทศ ระดับเลขานุการและที่ปรึกษา (ระบบเลื่อนไหล) พร้อมทั้งคู่สมรส ครั้งที่  1 ประจำปี 2563 โดยเป็นการอบรมผ่านระบบออนไลน์ (Webex Meeting) ระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 22 พฤษภาคม 2563 มีผู้เข้ารับการอบรม 36  คน ประกอบด้วยข้าราชการจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ

          หลักสูตรมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมแก่ข้าราชการที่จะไปประจำการในต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนทางการทูตและตัวแทนประเทศไทย เสริมองค์ความรู้และทักษะเพื่อการปฏิบัติงานทางการทูต ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและประเทศประจำการ นโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งความรู้ในงานบริหารของสำนักงานในต่างประเทศ

          นางสาวลดา ภู่มาศ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศ ได้กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงความสำคัญของหลักสูตรฝึกอบรม โดยมีนายสุนทร ชัยยินดีภูมิ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้ให้โอวาทและบรรยายในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่การเป็นผู้แทนไทย ภารกิจทีมประเทศไทย และความคาดหวังของกระทรวงการต่างประเทศ”

          สถาบันการต่างประเทศฯ ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการไปประจำการในต่างประเทศ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารราชการในต่างประเทศ  พ.ศ. 2552 ข้อ 10 และข้อบังคับกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในต่างประเทศ สำหรับข้าราชการที่จะไปดำรงตำแหน่งประจำการในต่างประเทศ และคู่สมรส พ.ศ. 2554