เรื่องเด่นประจำวัน : หลักสูตรปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 13 ประจำปี 2563 ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

เรื่องเด่นประจำวัน : หลักสูตรปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 13 ประจำปี 2563

               เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการได้เปิดหลักสูตรปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 13 ประจำปี 2563 ก่อนไปปฏิบัติราชการด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศ โดยเป็นการอบรมในส่วนที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ (Webex Meetings) ของสถาบันการต่างประเทศฯ ระยะเวลา 2 วัน ในวันที่ 15 และ 18 พฤษภาคม 2563 โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 30 คน

               หลักสูตรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาพรวมการดำเนินงานของกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานในต่างประเทศ ตลอดจนเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการไปปฏิบัติราชการฯ ในต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

               นางสาวลดา ภู่มาศ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศฯ ได้กล่าวถึงบทบาท / ภารกิจการพัฒนาบุคลากรภาครัฐของสถาบันการต่างประเทศฯ และความสำคัญของหลักสูตรปฐมนิเทศครั้งนี้ โดยมีนายชัยณรงค์ กีรติยุตวงศ์ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง กล่าวต้อนรับและให้ข้อแนะนำในการไปปฏิบัติราชการฯ ในต่างประเทศแก่ผู้เข้ารับการอบรม

               ในช่วงระยะเวลา 2 วัน ผู้เข้ารับการอบรมได้รับและแลกเปลี่ยนข้อมูลในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ นโยบายและยุทธศาสตร์การต่างประเทศของไทยรวมถึงท่าทีไทยในภูมิภาคและโลก ภาพรวมการทำงานของสำนักงานในต่างประเทศ และมรรยาทและการเข้าสังคมทางการทูต โดยผู้บรรยายเป็นข้าราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงการต่างประเทศ อาทิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารบุคคล ผู้แทนสำนักนโยบายและแผน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพิธีการทูต และผู้อำนวยการกองรับรอง กรมพิธีการทูต นอกจากนี้ นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ อดีตเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ นปร. ได้ให้เกียรติบรรยายถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อการเป็นผู้แทนไทย ประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศ รวมถึงทีมประเทศไทย และงานกงสุล / ชุมชนไทยในต่างประเทศด้วย

               สถาบันการต่างประเทศฯ ได้บูรณาการความร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในการจัดหลักสูตรปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 แสดงถึงการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมืออันดีระหว่างทั้งสองหน่วยงาน