เรื่องเด่นประจำวัน : หลักสูตรการอบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน  สำหรับข้าราชการสายสนับสนุนที่ได้รับการพิจารณาไปประจำการในต่างประเทศ  (Overseas Posting Intensive English Programme) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ระหว่าง 18 - 22 พฤษภาคม 2563 ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

เรื่องเด่นประจำวัน : หลักสูตรการอบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการสายสนับสนุนที่ได้รับการพิจารณาไปประจำการในต่างประเทศ (Overseas Posting Intensive English Programme) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ระหว่าง 18 - 22 พฤษภาคม 2563

                   ระหว่าง 18 - 22 พฤษภาคม 2563 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการจัดหลักสูตรการอบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการสายสนับสนุนที่ได้รับการพิจารณาไปประจำการในต่างประเทศ (Overseas Posting Intensive English Programme) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวน เตรียมความพร้อม และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้ข้าราชการสายสนับสนุนฯ ก่อนนำไปใช้จริงในการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิตประจำวันเมื่อออกประจำการในต่างประเทศ

                   การฝึกอบรมดังกล่าวมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลองที่สอดคล้องกับภารกิจในต่างประเทศ อาทิ การสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่ดี การให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประเทศไทย การใช้โทรศัพท์ในที่ทำงาน การติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธนาคารและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น การใช้รถโดยสารสาธารณะ ฯลฯ ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และสามารถไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิตประจำวันในต่างประเทศได้อย่างมั่นใจมากขึ้น

                   ทั้งนี้ การฝึกอบรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับข้าราชการไปประจำการในต่างประเทศระดับเลขานุการและที่ปรึกษา (ระบบเลื่อนไหล) ครั้งที่ 1/2563