เรื่องเด่นประจำวัน : หลักสูตรเสริมสร้างทักษะด้านการบริหารสำหรับนักการทูตระดับชำนาญการ (ที่ปรึกษา) ประจำปี 2563 ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

เรื่องเด่นประจำวัน : หลักสูตรเสริมสร้างทักษะด้านการบริหารสำหรับนักการทูตระดับชำนาญการ (ที่ปรึกษา) ประจำปี 2563

          เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563  สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการได้เปิดหลักสูตรเสริมสร้างทักษะด้านการบริหารสำหรับนักการทูตระดับชำนาญการ (ที่ปรึกษา) ประจำปี 2563 โดยเป็นการอบรมในชั้นเรียนส่วนที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2563 มีข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศเข้าอบรม 27 คน

          นางสาวลดา ภู่มาศ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ได้กล่าวรายงานการจัดหลักสูตร และเชิญนายสุนทร ชัยยินดีภูมิ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวเปิดการอบรมผ่านระบบ Webex Meeting ให้แนวทางการทำงานและการปฏิบัติตนในฐานะ “หัวหน้าฝ่าย” โดยย้ำว่ากระทรวงฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรในระดับกลางในทุกมิติ และมีความคาดหวังต่อการเป็นหัวหน้าฝ่าย ซึ่งจะต้องประกอบด้วยความรู้ ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ การคาดการณ์ปัญหา และหนทางแก้ไข มีวุฒิภาวะ สามารถเป็นพี่เลี้ยงสอนงาน ตรวจแก้งาน ตลอดจนสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีเพื่อผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ วิธีการจัดฝึกอบรม วัตถุประสงค์ และข้อกำหนดของหลักสูตรฯ เป็นไปตามที่ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศฯ ได้แจ้งต่อผู้เข้าอบรมในช่วงปฐมนิเทศ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ซึ่งจะเน้นลักษณะ Active Learning เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เข้าอบรม โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนานักการทูตไปสู่ World Class Diplomat ที่พร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรม

          ภายหลังการเปิดอบรม นายชัยณรงค์ กีรติยุตวงศ์ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงได้บรรยายในหัวข้อ “ความคาดหวังและบทบาทของการเป็นหัวหน้าฝ่ายในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย” เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงคาดหวังของกระทรวงฯ ต่อการเป็นหัวหน้าฝ่าย บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของหัวหน้าฝ่าย รวมถึงได้มีการระดมสมองเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานและการเป็นหัวหน้าฝ่ายที่ดี

          ในช่วงระยะเวลา 13 วันของการอบรมที่สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ผู้เข้าอบรมจะได้รับและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้ในภารกิจที่เกี่ยวข้องซึ่งหัวหน้าฝ่ายจะต้องรับผิดชอบ โดยวิทยากรซึ่งเป็นอดีตข้าราชการระดับสูงของกระทรวงฯ ผู้บริหารระดับสูงจากส่วนราชการอื่น ภาคเอกชน และภาควิชาการ รวมถึงเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในลักษณะออนไลน์ด้านการบริหารทีมงานมืออาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ “หัวหน้าฝ่ายมือใหม่” เป็นระยะเวลา 1 เดือน

          อนึ่ง หลักสูตรเสริมสร้างทักษะด้านการบริหารสำหรับนักการทูตระดับชำนาญการ (ที่ปรึกษา) ประจำปี 2563 จัดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) กระทรวงการต่างประเทศที่กำหนดให้การอบรมหลักสูตรนักการทูตระดับชำนาญการของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการเป็นคุณสมบัติประการหนึ่งของหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางการทูตในตำแหน่งที่ปรึกษา หรือ Counsellor (นักการทูตระดับชำนาญการ)