เรื่องเด่นประจำวัน : การประชุมระดมความคิด Retreat เพื่อพัฒนาศักยภาพนักการทูตไทย ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

เรื่องเด่นประจำวัน : การประชุมระดมความคิด Retreat เพื่อพัฒนาศักยภาพนักการทูตไทย

                   เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 กระทรวงการต่างประเทศ มอบหมายให้สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการจัดการประชุมระดมความคิด (Retreat) เพื่อพัฒนาศักยภาพนักการทูตไทย โดยมีนางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้บริหารกระทรวงฯ และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จำนวน 6 คน ได้แก่ ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดร. ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ รองเลขาธิการ สายงานเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) นายกิติ มาดิลกโกวิท อดีตผู้อำนวยการสำนักงานการบุคคลกลาง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ดร. จิตริยา ปิ่นทอง รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต นางนงนุช เพ็ชรรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และ นายกิตติพงษ์ ณ ระนอง อดีตเอกอัครราชทูต ที่ห้องประชุม Wind โรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

                   การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น แนวทางการบริหารและพัฒนา รวมถึงการแลกเปลี่ยนมุมมอง ทัศนะเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาระบบงานทรัพยากรบุคคล ซึ่งในปัจจุบันสถานการณ์และสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ของโลกมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบกับทุกภาคส่วนทั้งในด้านเทคโนโลยี ภูมิรัฐศาสตร์ เศรษฐกิจ การค้าระหว่างประเทศ และความมั่นคง ซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับประเด็นด้านการต่างประเทศในมิติต่าง ๆ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่นักการทูตไทยซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นด้านการต่างประเทศให้บรรลุตามเป้าหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศและประชาชน จะต้องมีความรอบรู้ มีศักยภาพและความพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจทั้งในและต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมุ่งมั่นพัฒนาความรู้ ทักษะ และทัศนคติในการทำงานอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งในช่วงการประชุมระดมความคิด ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและมุมมองระหว่างกันอย่างกว้างขวาง ในประเด็นหลักเกี่ยวกับบุคคล กระบวนการและวิธีการ หลักสูตรและเนื้อหาวิชา และโครงสร้างบริหารงานขององค์กร อันเป็นประโยชน์ต่อการนำมาประกอบการพิจารณาแผนพัฒนาระบบงาน รูปแบบ และวิธีการ ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวให้สัมฤทธิ์ผล และเกิดความยั่งยืนในการพัฒนาศักยภาพนักการทูตไทยต่อไป