เรื่องเด่นประจำวัน : หลักสูตร Negotiation and Writing Skills (NSWS)  โดยผู้เชี่ยวชาญจาก Centre for Political and Diplomatic Studies (CPDS) ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

เรื่องเด่นประจำวัน : หลักสูตร Negotiation and Writing Skills (NSWS) โดยผู้เชี่ยวชาญจาก Centre for Political and Diplomatic Studies (CPDS)

          เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นางสาวลดา ภู่มาศ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ เป็นประธานเปิดหลักสูตร Negotiation and Writing Skills (NSWS) ซึ่งสถาบันการต่างประเทศฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 23 กรกฎาคม 2563 และวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2563 ดำเนินการอบรมผ่านระบบออนไลน์ โดยวิทยากรจาก Centre for Political and Diplomatic Studies (CPDS) สหราชอาณาจักร มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการทูตและการต่างประเทศ ตลอดจนเสริมสร้างทักษะด้านการเจรจา และการยกร่างสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษให้แก่นักการทูตของกระทรวงการต่างประเทศ

          ในโอกาสดังกล่าว ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศฯ ได้กล่าวเน้นย้ำเรื่องการเสริมสร้างทักษะทางการทูตที่สำคัญให้แก่นักการทูตไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะทักษะการเจรจา การยกร่างสุนทรพจน์ในรูปแบบต่าง ๆ และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในสภาวการณ์ของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความท้าทายใหม่ ๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

          การอบรมหลักสูตร Negotiation and Writing Skills (NSWS) โดยผู้เชี่ยวชาญจาก CPDS ซึ่งมีความเป็นมืออาชีพและมีประสบการณ์สูงในการฝึกอบรมนักการทูตของประเทศต่าง ๆ คณะวิทยากรดำเนินการฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์โดยตรงจากสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ซึ่งปรับเปลี่ยนการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เน้นให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม เป็นการสะท้อนความมุ่งมั่นของสถาบันการต่างประเทศฯ ในการเป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงการต่างประเทศด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการทูตและการต่างประเทศของไทย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์ 5S/5มี ของกระทรวงการต่างประเทศที่ให้ความสำคัญกับคนซึ่งเป็นหัวใจของการพัฒนา