เรื่องเด่นประจำวัน : การปิดหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้าหน่วยงาน รองหัวหน้าหน่วยงานของส่วนราชการ ประจำการ ในต่างประเทศ พร้อมทั้งคู่สมรส ประจำปี 2563 ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

เรื่องเด่นประจำวัน : การปิดหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้าหน่วยงาน รองหัวหน้าหน่วยงานของส่วนราชการ ประจำการ ในต่างประเทศ พร้อมทั้งคู่สมรส ประจำปี 2563

          เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นางสาวลดา ภู่มาศ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ได้ปิดหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้าหน่วยงาน รองหัวหน้าหน่วยงานของส่วนราชการ ประจำการในต่างประเทศ พร้อมทั้งคู่สมรส ประจำปี 2563 ที่ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 22 กรกฎาคม 2563 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่จะไปประจำการในต่างประเทศจากส่วนราชการต่าง ๆ จำนวน 9 หน่วยงาน ทั้งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและประเทศประจำการ รวมถึงนโยบาย ยุทธศาสตร์และข้อมูลอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศ
 
          โดยในการปิดหลักสูตรดังกล่าวได้กล่าวถึงความสำคัญของการดำเนินงานของทีมประเทศไทย (Team Thailand) ที่มีความสำคัญ โดยส่วนราชการภายใต้ทีมประเทศไทยต้องทำงานอย่างมีบูรณาการสอดรับการทำงานซึ่งกันและกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน ในการปกป้อง รักษา และส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในต่างประเทศ และคาดหวังว่าข้อมูลความรู้ที่ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านได้รับจากการอบรมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนทางการทูตและตัวแทนประเทศไทย ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป