เรื่องเด่นประจำวัน : หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับข้าราชการสายสนับสนุนไปประจำการในต่างประเทศ ประจำปี 2563 ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

เรื่องเด่นประจำวัน : หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับข้าราชการสายสนับสนุนไปประจำการในต่างประเทศ ประจำปี 2563

           วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ได้เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการสายสนับสนุนไปประจำการในต่างประเทศ (Overseas Posting English Programme) ประจำปี 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับปฏิบัติงานในการไปประจำการในต่างประเทศ โดยมีนางสาวลดา ภู่มาศ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศ   เทวะวงศ์วโรปการกล่าวเปิดหลักสูตร เน้นย้ำว่ากระทรวงการต่างประเทศให้ความสำคัญด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างพลัง (synergy) ให้องค์กรขับเคลื่อนและพัฒนายิ่งขึ้น สถาบันการต่างประเทศฯ ได้จัดหลักสูตรฯ ตามแนวปฏิบัติเฉพาะของกระทรวงฯ ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับชีวิตจริงและสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยใช้รูปแบบการอบรมแบบผสมผสาน (intergrated skills) ของทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในประเด็นที่ใช้สำหรับการปฏิบัติงาน เช่น การรับรองแขกผู้มาเยือน การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม การติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น การส่งถุงเมล์ทางการทูต เป็นต้น อบรมโดยอาจารย์ชาวไทยและชาวต่างชาติของสถาบันการต่างประเทศฯ นำทีมโดย อ. อุสนา วงษ์นาคเพ็ชร์ นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ และขอให้ผู้เข้าอบรมใช้โอกาสในการฝึกฝนอย่างเต็มที่เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการในต่างประเทศต่อไป

          หลักสูตรฯ จัดอบรมทุกวันพุธระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 - 27 มกราคม 2564 รวม 180 ชั่วโมง ที่สถาบันการต่างประเทศฯ ซึ่งในปีนี้มีข้าราชการสายสนับสนุนฯ จากส่วนราชการต่าง ๆ ของกระทรวงฯ สนใจเข้าร่วมอบรมรวม 21 ราย