เรื่องเด่นประจำวัน : การเสวนาผลการศึกษาพื้นที่ในลักษณะ Action Learning ของผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 9 ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

เรื่องเด่นประจำวัน : การเสวนาผลการศึกษาพื้นที่ในลักษณะ Action Learning ของผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 9

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ได้จัดการเสวนาผลการศึกษาพื้นที่ในลักษณะ Action Learning หัวข้อ "การศึกษาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก : การบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 9 จากผู้แทนกลุ่มผู้เข้าอบรมทั้ง 5 กลุ่ม และได้รับเกียรติจาก ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ในโอกาสนี้นายจอมศักดิ์ ภูติรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรี และกรรมการหอการค้าจังหวัดจันทบุรีได้เข้าร่วมรับฟังการเสวนาร่วมกับผู้เข้าอบรม และผู้แทนจากส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีส่วนได้เสีย ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา