เรื่องเด่นประจำวัน : พิธีปิดการฝึกอบรมและมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 9 ปี 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

เรื่องเด่นประจำวัน : พิธีปิดการฝึกอบรมและมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 9 ปี 2560

               เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม จำนวน 64 คนและมอบโล่รางวัลรายงานการศึกษาส่วนบุคคล ระดับดีเด่น จำนวน 6 คน พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทและปิดการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 9 ปี 2560 ณ ห้องบัวแก้ว กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา โดยมีนายธานี ทองภักดี รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ดร.จิตริยา ปิ่นทอง อดีตรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของหลักสูตรฯ และดร.จริย์วัฒน์ สันตะบุตร อดีตเอกอัครราชทูต คณะกรรมการฝ่ายวิชาการของหลักสูตรฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
               การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 9 นี้ ได้เริ่มดำเนินการฝึกอบรมมาตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน – 25 สิงหาคม 2560 รวมระยะเวลา 12 สัปดาห์ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 64 คน ประกอบด้วยข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 39 คน ข้าราชการและผู้บริหารจากหน่วยงานราชการและหน่วยงานภาครัฐอื่น จำนวน 25 คน ซึ่งทั้งหมดจะผนึกกำลังร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์การต่างประเทศในฐานะทีมไทยแลนด์ตามเจตนารมย์ของหลักสูตรต่อไป