เรื่องเด่นประจำวัน : พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรบรรจุใหม่ของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

เรื่องเด่นประจำวัน : พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรบรรจุใหม่ของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรบรรจุใหม่ของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 19 - 22 ธันวาคม 2560 โดยมีนางสาวชไมพร ตันติเวสส นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ เป็นประธานพิธีการเปิดอบรม โดยมีผู้เข้ารับการอบรมในตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 25 คน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 26 คน ทั้งนี้ การจัดหลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปูพื้นฐานความรู้และทักษะการปฏิบัติงานที่จำเป็น สร้างความรู้ความเข้าใจถึงภารกิจขององค์กรและบทบาทหน้าที่ของตนเองนับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงาน เพื่อสั่งสมประสบการณ์และทัศนคติที่ดีให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มกำลังความสามารถ และตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของตนเอง