เรื่องเด่นประจำวัน : การลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานและดำเนินกิจกรรมของผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาแนวคิด เพื่อปรับชีวิตสู่จุดหมาย ประจำปี 2561 ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

เรื่องเด่นประจำวัน : การลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานและดำเนินกิจกรรมของผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาแนวคิด เพื่อปรับชีวิตสู่จุดหมาย ประจำปี 2561

นายกฤษณ์ ตันคณารัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ นำข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศและคู่สมรสผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาแนวคิด เพื่อปรับชีวิตสู่จุดหมาย ประจำปี 2561 จำนวน 24 คน ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และเชียงราย เพื่อศึกษาดูงานและดำเนินกิจกรรมในประเด็นเรื่อง "ก้าวสู่สังคมสูงวัย สุขสดใสยั่งยืน" Smart Aging: Step to live happier and healthier longer โดยครอบคลุมการศึกษา 4 ด้าน ได้แก่ สุขสร้างพลังกายและใจ สุขสันต์ชีวันรื่นรมย์ สุขมั่นคงและมั่งคั่ง สุขสร้างสังคมประโยชน์สุข เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ข้าราชการที่ปฏิบัติงานให้กับกระทรวงฯ มาเป็นระยะเวลายาวนานได้เตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง รวมถึงเรียนรู้ทางเลือกและแนวทางการดำเนินชีวิตผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ระหว่างวันที่ 15-21 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา