เรื่องเด่นประจำวัน : เปิดการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการสายสนับสนุนไม่ออกประจำการ  (English Programme for Home-Based Staff) ประจำปี 2561 ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

เรื่องเด่นประจำวัน : เปิดการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการสายสนับสนุนไม่ออกประจำการ (English Programme for Home-Based Staff) ประจำปี 2561

          วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการได้เปิดการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการสายสนับสนุนไม่ออกประจำการ (English Programme for Home-Based Staff) ประจำปี 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และเสริมสร้างความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษของข้าราชการสายสนับสนุนในกระทรวงฯ ให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอบรมทุกวันพุธ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ที่สถาบันการต่างประเทศฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ และมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางภาษาที่ต่างจังหวัด 3 วัน 2 คืน รวม 120 ชั่วโมง