เรื่องเด่นประจำวัน : นักบริหารการทูตศึกษาดูงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล : โอกาสและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน 2561  ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

เรื่องเด่นประจำวัน : นักบริหารการทูตศึกษาดูงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล : โอกาสและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน 2561

          สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ นำผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 10 ปี 2561 จำนวน 33 คน ไปศึกษาเชิงเปรียบเทียบด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพื่อสร้างโอกาสและขีดความสามารถในการแข่งขันที่สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งในการเดินทางไปศึกษาดูงานครั้งนี้ คณะได้เข้าเยี่ยมคาระวะ นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล และรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับ "ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี" รวมถึงได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปเรื่อง “ระบบ e-Government ของสาธารณรัฐเกาหลี” ที่ Ministry of Interior and Safety เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายด้านนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเรื่อง การส่งเสริมนวัตกรรมและ Start up” ที่  Gyeonggi Center for Creative Economy and Innovation และ Korea Telecom รวมถึงการรับฟังบรรยายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้านดิจิทัล เรื่อง "Korea wave : การทูตสาธารณะเพือส่งเสริมเศรษฐกิจและภาพลักษณ์" ที่ Korea National Diplomatic Academy และเยี่ยมชม SAMSUNG d'light ระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา