เรื่องเด่นประจำวัน : คณะข้าราชการสายสนับสนุนบรรจุใหม่กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2561 ลงพื้นที่ศึกษาดูงานจังหวัดอุดรธานี และเวียงจันทน์ เมื่อวันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2561 ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

เรื่องเด่นประจำวัน : คณะข้าราชการสายสนับสนุนบรรจุใหม่กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2561 ลงพื้นที่ศึกษาดูงานจังหวัดอุดรธานี และเวียงจันทน์ เมื่อวันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2561

          เมื่อวันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2561 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการนำคณะข้าราชการสายสนับสนุนบรรจุใหม่กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2561 ลงพื้นที่ศึกษาดูงานจังหวัดอุดรธานี และเวียงจันทน์ โดยคณะฯ ได้รับฟังบรรยายและศึกษาดูงานเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ อาทิ การบริหารราชการส่วนภูมิภาคและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี การบริหารงาน บทบาทหน้าที่และภารกิจของสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ และสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี รวมถึง ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตชุมชมท้องถิ่นที่พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี และศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน อุดรธานี ปิดท้ายด้วยการทำกิจกรรมจิตอาสาด้วยการปลูกป่าทดแทนที่ภูฝอยลม และศึกษาเรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตที่ไร่สวนเงินเวียนมา

          กิจกรรมศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่มีความรู้ความใจเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของหน่วยงานส่วนภูมิภาค และสำนักงานของกระทรวงฯ ทั้งในประเทศและในต่างประเทศ รวมถึงได้เห็นและเรียนรู้ประเทศไทยในมิติต่าง ๆ อาทิ วิถีชีวิตชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นในอดีต การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เห็นถึงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตรูปแบบต่าง ๆ เพื่อปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมของการเป็นข้าราชการ และมีจิตสำนึกสาธารณะ