เรื่องเด่นประจำวัน : การศึกษาดูงานที่จังหวัดแพร่ของหลักสูตรข้าราชการสายสนับสนุนบรรจุใหม่ของกระทรวงการต่างประเทศ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561  ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

เรื่องเด่นประจำวัน : การศึกษาดูงานที่จังหวัดแพร่ของหลักสูตรข้าราชการสายสนับสนุนบรรจุใหม่ของกระทรวงการต่างประเทศ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

          เมื่อวันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน 2561 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการได้นำคณะข้าราชการสายสนับสนุนบรรจุใหม่ของกระทรวงการต่างประเทศไปศึกษาดูงานที่จังหวัดแพร่  โดยคณะฯ ได้รับการต้อนรับจากนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแพร่ ทั้งนี้ คณะฯ ยังได้ลงพื้นที่ศึกษาประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตชุมชน (ชุมชน OTOP นวัตวิถี) ที่อำเภอลองและอำเภอเมือง และร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ (CSR) ที่โรงเรียนบ้านแม่หล่ายประชานุสรณ์

          กิจกรรมศึกษาดูงานในครั้งนี้เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้ข้าราชการบรรจุใหม่ได้เรียนรู้และรับประสบการณ์ตรงในการลงพื้นที่เพื่อศึกษาการดำเนินงานของหน่วยราชการในส่วนภูมิภาค ประวัติศาสตร์ วิถีชุมชน วัฒนธรรมพื้นถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยเฉพาะการน้อมนำแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์