เรื่องเด่นประจำวัน : พิธีเปฺิดหลักสูตรการนำเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม (Oral Communication Course : OCC) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

เรื่องเด่นประจำวัน : พิธีเปฺิดหลักสูตรการนำเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม (Oral Communication Course : OCC) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

           นางอุสนา วงษ์นาคเพ็ชร์ นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม (Oral Communication Course: OCC) โดยการฝึกอบรมในรุ่นนี้มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 17 คน จาก 14 หน่วยงาน

           การฝึกอบรมจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน และไปสิ้นสุดในวันที่ 14 ธันวาคม 2561  รวมระยะเวลา 4 สัปดาห์ โดยสามสัปดาห์แรกอบรมที่สถาบันการต่างประเทศฯ และสัปดาห์สุดท้ายอบรมที่ประเทศสิงคโปร์  สถาบันการต่างประเทศฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะเฉพาะทาง จึงได้พัฒนาหลักสูตร OCC เพื่อให้บุคลากรของรัฐที่มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศในการเสนอผลงาน และการนำเสนอแนวความคิดในที่ประชุม นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักสากล