เรื่องเด่นประจำวัน : การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ และสถาบันการทูต Hennadii Udovenko ของยูเครน ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

เรื่องเด่นประจำวัน : การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ และสถาบันการทูต Hennadii Udovenko ของยูเครน

          เมื่อวันที่  22 มกราคม 2562 นางสาวอาจารี ศรีรัตนบัลล์ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง และนาย Sergiy Korsunsky ผู้อำนวยการสถาบันการทูต Hennadii Udovenko ของยูเครน ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการกับสถาบันการทูต Hennadii Udovenko ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการและการฝึกอบรมที่ห้องบัวแก้ว กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีนาย Andrii Beshta เอกอัครราชทูตยูเครนประจำประเทศไทย นายพีระวัฒน์ อัศวปรานี รองอธิบดีกรมยุโรป และนายกฤษณ์ ตันคณารัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม

          การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างทั้งสองสถาบันมีขึ้นเพื่อแสดงออกซึ่งไมตรีจิตและความมุ่งหวัง    ที่จะผลักดันให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือต่าง ๆ อาทิ การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ ประสบการณ์ รูปแบบปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practice) ข้อมูลข่าวสาร การจัดโครงการรวมทั้งการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างกัน ซึ่งจะนำมาซึ่งการพัฒนาความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในระดับเจ้าหน้าที่ และส่งเสริมความเข้าใจร่วมกันระหว่างสองประเทศมากยิ่งขึ้น

          ภายหลังการลงนาม นาย Sergiy Korsunsky ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Security challenges in withstanding Hybrid war” โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานและภาควิชาการของไทยเข้าร่วมฟังการบรรยายดังกล่าว