เรื่องเด่นประจำวัน : หลักสูตรงานพิธีการรุ่นที่ 1 ประจำปี 2562 ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

เรื่องเด่นประจำวัน : หลักสูตรงานพิธีการรุ่นที่ 1 ประจำปี 2562

          สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการร่วมกับกรมพิธีการทูตจัดการฝึกอบรมหลักสูตรงานพิธีการ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 28 - 30 มกราคม 2562 ที่สถาบันการต่างประเทศฯ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ 16 แห่ง รวม 28 คน และได้รับเกียรติจากข้าราชการกรมพิธีการทูตและนายอิสินธร สอนไว อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน เป็นวิทยากรให้แก่หลักสูตร
          ระหว่างการอบรม 3 วัน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ถึงหลักพิธีการทูต การรับรองการเยือนของอาคันตุกะต่างประเทศ การเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานคณะที่มาเยือน และการจัดงานเลี้ยงรับรองในรูปแบบต่าง ๆ  ตลอดจนได้เรียนรู้มารยาทสากล การเข้าสังคมและปฏิสัมพันธ์กับชาวต่างชาติที่ต่างวัฒนธรรม นอกจากนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทดลองฝึกปฏิบัติจากการจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองการเยือนอาคันตุกะต่างประเทศ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานด้านพิธีการทูตและการต่างประเทศระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ และนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในภารกิจการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น