การทดสอบภาษาอังกฤษ : Bill Payment สำหรับชำระเงินการสอบ Placement Test ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

การทดสอบภาษาอังกฤษ : Bill Payment สำหรับชำระเงินการสอบ Placement Test

 

การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ประเภท Placement Test เพื่อใช้ประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์ภายในของหน่วยงาน ยังคงวิธีการสมัครแบบเดิม คือ ต้องดำเนินการขอสอบ
โดยหน่วยงาน   
 
1.  หน่วยงานติดต่อจองวันสอบ (สอบทุกวันอังคาร - ช่วงเช้า) โดยขอให้ดำเนินการจองวันสอบ  
   ล่วงหน้า 2 สัปดาห์
2.  หน่วยงานทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้สถาบันการต่างประเทศฯ จัดสอบบุคลากรในสังกัด 
จำนวน ....... ราย สามารถแจ้งรายชื่อผู้เข้าสอบในหนังสือฉบับเดียวกัน หรือแจ้งชื่อผู้สอบ   ก่อนวันสอบอย่างน้อย 1 สัปดาห์
3.  ค่าธรรมเนียมการสอบ รายละ 300 บาท ชำระเงินที่ ธ.กรุงไทย ทุกสาขา โดยใช้ 
    Bill Payment - 91912 ดังแนบเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ชำระเงินต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียม
    ที่ธนาคารเรียกเก็บ (การชำระผิดวิธีหรือผิดบัญชี จะส่งผลให้ไม่สามารถคืนเงินได้) 
4.  ส่งหลักฐานการชำระเงิน ที่ คุณภิญญดา  Fax  02 143 9326
5.  วัน - เวลาสอบ ทุกวันอังคาร  เวลา 9.00 - 12.00 น. (เข้าห้องสอบประมาณ 8.45 น.)   
6.  สอบเฉพาะทักษะการอ่าน และทักษะการฟัง
7.  ผลการทดสอบ Placement Test เป็นร้อยละ ซึ่งหน่วยงานจะได้รับผลสอบในภาพรวม 
    (ไม่มีใบรับรองผลเป็นรายบุคคล) ภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันสอบ
 
สถานที่สอบ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ  
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (B) ทิศตะวันออก 
ประตู 1  ชั้น 7 – (ลิฟท์ E2)  
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
 
อุปกรณ์ ดินสอดำ 2B และยางลบ (เตรียมโดยผู้สอบ)
 
หมายเหตุ ศึกษาตัวอย่างข้อสอบ Placement Test  ได้ที่
www.mfa.go.th/dvifa (คอลัมน์ การทดสอบภาษาอังกฤษ>> ลักษณะข้อสอบ
วัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (Placement Test) 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ติดต่อ  คุณภิญญดา  โทร 02 203 5000 ต่อ 47009 หรือ 47037  
 

ไฟล์แนบ