การทดสอบภาษาอังกฤษ : Link สมัครสอบ DIFA TES ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

การทดสอบภาษาอังกฤษ : Link สมัครสอบ DIFA TES

การสมัครสอบ DIFA TES   ระบบ Online :  โดยเข้าไปที่  difa-tes.mfa.go.th

สามารถดำเนินการสมัครได้  ทั้งที่  PC,   Notebook และ Smart Phone   

 

ขั้นที่ 1  การสมัครเป็นสมาชิก DIFA TES  

1.1 เตรียมไฟล์ภาพ / ไฟล์ scan ภาพบัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรพนักงาน ของผู้สมัคร 

1.2 กรอกข้อมูลการสมัครเป็นสมาชิก ตามขั้นตอนต่่างๆ  ซึ่งรวมถึงขั้นตอนการ upload ไฟล์จาก ข้อ 1.1 

1.3 ยืนยันการเป็นสมาชิก

ขั้นที่ 1  ไม่มีค่าใช้จ่าย และ ไม่หมดอายุการใช้งาน  สามารถดูสถานะการสมัคร ดูประวัติการสอบ และปรับปรุงข้อมูลตนเองได้  

 

ขั้นที่ 2  การสมัครสอบ

2.1 ศึกษาปฏิทินการสอบ และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งศึกษาตัวอย่างข้อสอบทุกทักษะได้ (ดังไฟล์แนบ)

2.2 เลือกวันสอบ  และดำเนินการสมัครสอบ ตามขั้นตอนที่ปรากฏในรัะบบ

2.3 พิมพ์แบบชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ (Bill Payment)  เพื่อนำไปชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด 

หากพ้นระยะเวลาการชำระเงินแล้ว การสมัครและแบบชำระนั้น จะถูกยกเลิก  หากประสงค์จะสมัครสอบ ต้องดำเนินการในขั้นที่ 2 ใหม่

 

ขั้นที่ 3 การลงทะเบียนเข้าสอบ

3.1 ลงทะเบียนเข้าห้องสอบ โดยแสดงหลักฐาน ข้อ 2.3 และแสดงบัตรข้าราชการ/บัตรพนักงาน รสก.ก่อนเวลาสอบ 15 - 30 นาที

3.2  รับใบเสร็จ และกุญแจล็อคเกอร์สำหรับฝากสิ่งของก่อนเข้าห้องสอบ

 

จากนั้น เข้าห้องสอบ (ผู้คุมสอบจะเชิญ) และคืนกุญแจล็อคเกอร์เมื่อสอบเสร็จ

 

 

ไฟล์แนบ