เกี่ยวกับสถาบัน

สารจากผู้อำนวยการ

การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นการเตรียมประชาชน และสังคมให้มีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู้ยุคแห่งความเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ  ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาบุคลากร และขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีคุณภาพ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้การสื่อสาร การถ่ายทอดองค์ความรู้เชื่อมโยงถึงกัน และมีพลวัตรสูง

 
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ จึงเล็งเห็นความสำคัญในการจัดการ พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการทูตและการต่างประเทศที่ทันยุค ให้แก่ข้าราชการกระทรวง รวงถึงภาคราชการไทย และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากภารกิจหลักด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการทูตและการต่างประเทศ การทดสอบ การสอนภาษาต่างประเทศ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนและให้บริการทางวิชาการต่างๆ กับภาคส่วนต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้เป็นอย่างดี
 
ขอเชิญทุกท่านติดตามและใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ของสถาบันการต่างประเทศฯ ที่นอกจากจะมีข้อมูลกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนบริการด้านวิชาการต่างๆ ที่สถาบันการต่างประเทศฯ ดำเนินการแล้ว ยังได้รวบรวมองค์ความรู้ด้านการทูตและการต่างประเทศ และภาษาต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการศึกษา เรียนรู้และทุกท่านนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานต่อไป
 
กฤษณ์ ตันคณารัตน์
ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ