เกี่ยวกับสถาบัน

วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กรและพันธกิจ

วิสัยทัศน์
ศักยภาพของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ในการให้ความรู้และพัฒนาทักษะ
เพื่อการบริหารและการดำเนินภารกิจด้านการทูต การต่างประเทศในกระแสโลกาภิวัตน์
จะเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางต่อสาธารณชน ภายในปี 2563
ค่านิยมองค์กร
ทุกระดับ – รอบรู้ – บูรณาการ – สู่ความเป็นสากล
พันธกิจ
ฝึกอบรม 1) เป็นหน่วยงานกลางของรัฐบาลไทยในการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางการทูต การต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศ ทักษะการปฏิบัติงาน และทักษะการบริหารจัดการที่จำเป็นให้แก่ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ และคู่สมรสตลอดจนข้าราชการและพนักงานจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่ออกประจำการในต่างประเทศ ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทดสอบ

2) เป็นศูนย์กลางการทดสอบภาษาอังกฤษของภาคราชการไทย รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในกำกับของรัฐ  เพื่อนำผลการสอบไปใช้สมัครรับทุนรัฐบาลไทย/ทุนจากต่างประเทศในการศึกษาต่อ  ฝึกอบรม ดูงาน  และปฏิบัติงานวิจัย ในต่างประเทศและในโครงการ/หลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย   เพื่อใช้คัดเลือกผู้ไปปฏิบัติงานประจำสำนักงานในต่างประเทศ  เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาขอมีปัจจัยเงินเดือนแรกบรรจุเพิ่มพิเศษ ฯลฯ   มีหน้าที่หลักในการพัฒนาข้อสอบภาษาอังกฤษและดำเนินการจัดสอบภาษาต่างประเทศอย่างมีมาตรฐานและได้รับการยอมรับในระดับสากล

ทุน/ความร่วมมือ

3) กระชับความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศผ่านกลไกการพัฒนาบุคลากร เช่น ทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม ดูงาน ฯลฯ

วิจัย/เผยแพร่

4) พัฒนาศูนย์ศึกษาและวิจัยการต่างประเทศสู่บทบาทการเป็นคลังสมองทำการศึกษาและวิจัยประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีนัยยะสำคัญด้านการต่างประเทศต่อไทย เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกระทรวง ทั้งการเปิดเวทีในการอภิปราย เสวนา นำเสนอ และเผยแพร่งานวิจัยในประเด็นสำคัญ หรือที่อยู่ในความสนใจด้านการทูต การต่างประเทศในทุกมิติที่มีผลกระทบกับไทย หรือในระดับภูมิภาคอันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน

ศึกษา

5) เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาให้ข้าราชการ พนักงานของรัฐที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับมิติการต่างประเทศเพื่อให้มีความรู้ ทักษะ ความชำนาญในสาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ รวมทั้งการจัดหลักสูตรให้กับนักการทูตและบุคลากรภาครัฐจากประเทศต่าง ๆ