เกี่ยวกับสถาบัน

วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร และพันธกิจ

วิสัยทัศน์
ศักยภาพของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการในการให้ความรู้และพัฒนาทักษะ
เพื่อการบริหารและการดำเนินภารกิจด้านการทูตการต่างประเทศในกระแสโลกาภิวัตน์
จะเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางต่อสาธารณชน
 
ค่านิยมองค์กร
ทุกระดับ - รอบรู้ - บูรณาการ - สู่ความเป็นสากล
 
พันธกิจ
1. ฝึกอบรม เป็นหน่วยงานกลางของรัฐบาลไทยในการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางการทูต
การต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศ ทักษะการปฏิบัติงาน และทักษะการบริหารจัดการที่จำเป็นให้กับข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศและคู่สมรส รวมถึงข้าราชการจากหน่วยงานภายนอกที่ทำหน้าที่เสมือนผู้แทนประเทศไทยในต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานอย่างมีเอกภาพ เสริมสร้างบูรณาการของการปฏิบัติราชการในต่างประเทศภายใต้ทีมประเทศไทย ตลอดจนร่วมกันสนับสนุน ปกป้อง รักษาและส่งเสริมผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
 
2. ทดสอบ เป็นศูนย์กลางในการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และบุคลากรในองค์กรอิสระของรัฐ เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้สมัครรับทุนรัฐบาลไทย ทุนรัฐบาลต่างประเทศหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นของหน่วยงาน เช่น ประกอบการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งระดับผู้บริหาร การคัดเลือกให้ไปปฏิบัติงานประจำสำนักงานของไทยในต่างประเทศ และในองค์กรระหว่างประเทศ การพิจารณาให้ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้มีศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ (Language Allowance ) และมีหน้าที่หลักในการพัฒนาข้อสอบภาษาอังกฤษและดำเนินการจัดสอบภาษาต่างประเทศอย่างมีมาตรฐานและได้รับการยอมรับในระดับสากล
 
3. ร่วมมือ ส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบันการต่างประเทศ สถาบันฝึกอบรมทางการทูต และสถาบันวิชาการของต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย ผ่านกลไกการพัฒนาบุคลากร เช่น บันทึกความเข้าใจ ทุนอบรมระยะสั้น การฝึกงานในองค์กรระหว่างประเทศ การเข้าร่วมประชุมในกรอบเวทีระหว่างประเทศ
 
4. เผยแพร่ มีภารกิจหลักในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการทูตและการต่างประเทศให้กับบุคลากรในภาคส่วนต่าง ๆ ตลอดจนสนับสนุนภารกิจด้านวิชาการในมิติที่เกี่ยวข้องกับการทูตและการต่างประเทศ
 
5. ศึกษา เป็นหน่วยงานในการศึกษาและวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศและประเด็นสำคัญ ๆ ในระดับโลกและภูมิภาค ทำหน้าที่เชื่อมโยงกับชุมชนระหว่างประเทศของไทยและต่างประเทศ เพื่อสร้างองค์ความรู้และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้งเผยแพร่งานด้านการต่างประเทศต่อสาธารณชน และเป็นเครื่องมือในการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทย