เกี่ยวกับสถาบัน

สารจากผู้บริหาร

                
                 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการเป็นหนึ่งในสถาบันการทูตชั้นนำระดับโลกและทำหน้าที่   เป็นศูนย์ฝึกอบรมของไทยเพื่อความเป็นเลิศทางการทูต จากจุดเริ่มต้นในฐานะหน่วยฝึกอบรมของกระทรวงการต่างประเทศ เป้าหมายสูงสุดในการดำเนินการของสถาบันยังคงเดิมตลอดมา กล่าวคือ การเสริมสร้างความเป็นเลิศทางการทูตให้แก่นักการทูตและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทางการทูตผ่านการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการมุ่งสร้างความชำนาญเฉพาะทางในบางสาขาควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความรู้รอบตัวในวงกว้างให้กับผู้เข้ารับการอบรมตั้งแต่ระดับเจ้าหน้าที่จนถึงระดับผู้บริหาร ในการนี้ สถาบันมีเป้าหมายในการให้ความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่และภารกิจทางการทูตในยุคศตวรรษที่ 21 อย่างมีประสิทธิภาพแก่บุคลากรทางการทูตของกระทรวงการต่างประเทศไทย เจ้าหน้าที่รัฐบาลไทยจากองค์กรภาครัฐส่วนอื่น ๆ รวมถึงสาธารณชนโดยทั่วไป และได้เปิดให้เจ้าหน้าที่การทูตต่างชาติได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมในบางหลักสูตรอันจะเป็นประโยชน์ในด้านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้รวมถึงการสร้างเครือข่ายระหว่างมิตรประเทศ 
 

                   ตามวิสัยทัศน์ของสถาบันที่มุ่งสู่การเป็นองค์การชั้นนำในการสร้างความเป็นเลิศทางการทูต สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการได้ขยายเครือข่ายและแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับสถาบันการทูตในต่างประเทศ เครือข่ายภาคประชาสังคมและองค์กรภาคเอกชน นอกจากนี้ สถาบันยังจัดให้การอบรมตามความต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงคณะทูตานุทูต ภาควิชาการ และสาธารณชนสำหรับผู้เข้าอบรมทั้งจากในประเทศไทยและจากต่างประเทศ โดยหัวใจหลักของหลักสูตรฝึกอบรมที่จัดโดยสถาบันคือการมุ่งเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในสามส่วนหลัก ได้แก่
 

1. ทักษะทางการทูตผ่านหลักสูตรด้านการประชุมระหว่างประเทศและการทูตและทักษะการเจรจา
 
2. หลักสูตรสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ การโค้ชผู้บริหารระดับสูง และการบริหารจัดการภาวะวิกฤต
 
3. ความเชี่ยวชาญและความรู้เกี่ยวกับการทูตผ่านหลักสูตรด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและประเด็นปัจจุบัน
 
                  ในนามผู้บริหารสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ดิฉันขอใช้โอกาสนี้ต้อนรับผู้อ่านทุกท่านและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเว็บไซต์นี้จะเป็นประโยชน์เสมือนคู่มือเบื้องต้นในการให้ภาพองค์รวมของงานและภารกิจของสถาบัน   
 
         
 
 
                                                                                                                       (อาจารี ศรีรัตนบัลล์)
                                                                                                            เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง
                                                                                              ผู้บริหารสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
                                                                                                                 กระทรวงการต่างประเทศ