หลักสูตรการฝึกอบรม : หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 9 ปี 2560 หลักสูตรการฝึกอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรม : หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 9 ปี 2560

 

หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 9 ประจำปี 2560
(Foreign Affairs Executive Programme 9)

 


 

แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร
 

กำหนดการรับสมัคร

หลักฐานประกอบการสมัคร

  • รูปถ่ายหน้าตรง รูปแบบไฟล์ .JPG .PNG *รูปชุดขาวถ้ามี
  • การรับรองของผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าส่วนราชการ/หรือหัวหน้าหน่วยงาน ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Download Download
  • หนังสือเสนอชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต้นสังกัด
  • สำเนาบัตรข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • กรอบรายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study - IS) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Download Download

 

 

หมายเหตุ : การส่งใบสมัคร หลักฐานของผู้สมัครต้องครบตามที่สถาบันฯ กำหนด
 

ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม
เป็นการเสริมความรู้และทักษะ และศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ 450 ชั่วโมง
ระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน – 25 สิงหาคม 2560 (รวมประมาณ 12 สัปดาห์) โดยอบรมทุกวันทำการ
ประกอบด้วย จันทร์ - ศุกร์ 08.30 น. - 15.30 น.
 

เอกสาร

Download กำหนดการพิธีเปิดการฝึกอบรม 
Download กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 9 (ภาพรวม) 
Download รายละเอียดการชำระค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม
Download ฟอร์มสำเนาหลักฐานการโอนเงิน
Download ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ/บุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 9 
Download รายละเอียดหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 9 ปี 2560  แก้ไข 26/05/2560 

Download ข้อแนะนำการเขียนเพื่อนำเสนอกรอบรายงาน 
Download หนังสือเวียนแจ้งการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 9 (แบบที่1) 
Download หนังสือเวียนแจ้งการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 9 (แบบที่2)