หลักสูตรการฝึกอบรม : หลักสูตรงานพิธีการ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2560  สำหรับส่วนราชการต่างๆ ที่มีภารกิจด้านการต่างประเทศ หลักสูตรการฝึกอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรม : หลักสูตรงานพิธีการ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2560 สำหรับส่วนราชการต่างๆ ที่มีภารกิจด้านการต่างประเทศ

หลักสูตรงานพิธีการ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2560 
สำหรับส่วนราชการต่างๆ ที่มีภารกิจด้านการต่างประเทศ 
(Protocol Training Course)

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน

1. กรอกข้อมูลใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ (หมดเขตรับสมัครวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560)  พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัคร 
- รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1.5 นิ้ว รูปแบบไฟล์ .JPG .png
- แบบฟอร์มการรับรองของผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงาน (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

2. สถาบันการต่างประเทศฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมภายในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 ทางเว็บไซต์ www.mfa.go.th/dvifa

3. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมต้องโอนเงินค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมภายในวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 พร้อมทั้งกรอกข้อมูลการออกใบเสร็จรับเงิน (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม) และแนบหลักฐานการโอนเงินส่งมาที่อีเมล์ dvifa.protocol@gmail.com

 

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรและพนักงานภาครัฐเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรงานพิธีการ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2560

 

Downloads

Download ตารางการฝึกอบรมหลักสูตรงานพิธีการ
Download โบร์ชัวร์หลักสูตร