หลักสูตรการฝึกอบรม : หลักสูตรงานพิธีการ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561 สำหรับส่วนราชการต่างๆ ที่มีภารกิจด้านการต่างประเทศ หลักสูตรการฝึกอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรม : หลักสูตรงานพิธีการ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561 สำหรับส่วนราชการต่างๆ ที่มีภารกิจด้านการต่างประเทศ

หลักสูตรงานพิธีการ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561 
สำหรับส่วนราชการต่างๆ ที่มีภารกิจด้านการต่างประเทศ 
(Protocol Training Course)

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน

1. กรอกข้อมูลใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ (หมดเขตรับสมัครวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560)  พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัคร 
- รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1.5 นิ้ว รูปแบบไฟล์ .JPG .png
- แบบฟอร์มการรับรองของผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงาน (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

2. สถาบันการต่างประเทศฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมภายในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 ทางเว็บไซต์ www.mfa.go.th/dvifa

3. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมต้องโอนเงินค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมภายในวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 พร้อมทั้งกรอกข้อมูลการออกใบเสร็จรับเงิน (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม) และแนบหลักฐานการโอนเงินส่งมาที่อีเมล์ dvifa.protocol@gmail.com

 

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรและพนักงานภาครัฐเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรงานพิธีการรุ่นที่ 1 ประจำปี 2561

 

Downloads

Download เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร