หลักสูตรการฝึกอบรม : หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 10 ปี 2561 หลักสูตรการฝึกอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรม : หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 10 ปี 2561

 

หลักฐานประกอบการสมัคร

  • รูปถ่ายหน้าตรง รูปแบบไฟล์ .JPG .PNG *รูปชุดขาวถ้ามี
  • การรับรองของผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าส่วนราชการ/หรือหัวหน้าหน่วยงาน ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  DownloadDownload
  • หนังสือเสนอชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต้นสังกัด
  • สำเนาบัตรข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • กรอบรายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study - IS) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  DownloadDownload

หมายเหตุ : การส่งใบสมัคร หลักฐานของผู้สมัครต้องครบตามที่สถาบันฯ กำหนด
 

Download

Download ประกาศเรื่อง การเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 10 
Downloadเอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร
Download รายละเอียดหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 10 ประจาปี 2561 
Download ข้อแนะนำการเขียนเพื่อนำเสนอกรอบรายงาน 
Download หนังสือเวียนแจ้งการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 10