หลักสูตรการฝึกอบรม : หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 10 ปี 2561 หลักสูตรการฝึกอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรม : หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 10 ปี 2561

 

หลักฐานประกอบการสมัคร

  • รูปถ่ายหน้าตรง รูปแบบไฟล์ .JPG .PNG *รูปชุดขาวถ้ามี
  • การรับรองของผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าส่วนราชการ/หรือหัวหน้าหน่วยงาน ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  DownloadDownload
  • หนังสือเสนอชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต้นสังกัด
  • สำเนาบัตรข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • กรอบรายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study - IS) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  DownloadDownload

หมายเหตุ : การส่งใบสมัคร หลักฐานของผู้สมัครต้องครบตามที่สถาบันฯ กำหนด
 

Download

Downloadเอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร
Download รายละเอียดหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 10 ประจาปี 2561 
Download ข้อแนะนำการเขียนเพื่อนำเสนอกรอบรายงาน 
Download หนังสือเวียนแจ้งการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 10
Download แผนที่สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

Download กำหนดการพิธีเปิดการฝึกอบรม 
Download กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม – 3 สิงหาคม 2561 
Download รายละเอียดค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมและแบบนำส่งสำเนาโอนเงิน 
Download ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ/บุคคล เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 10 เพิ่มเติม 
Download ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ/บุคคล เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 10 
Download ประกาศเรื่อง การเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 10