หลักสูตรการฝึกอบรม : หลักสูตรงานพิธีการ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561 หลักสูตรการฝึกอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรม : หลักสูตรงานพิธีการ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561

หลักสูตรงานพิธีการ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561 
(Protocol Training Course)

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน

1. กรอกข้อมูลใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ (หมดเขตรับสมัครวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561)  พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัคร 
- รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1.5 นิ้ว รูปแบบไฟล์ .JPG .png
- แบบฟอร์มการรับรองของผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงาน

2. สถาบันการต่างประเทศฯ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกภายในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 ทางเว็บไซต์ www.mfa.go.th/dvifa

3. ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องโอนเงินค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม ภายใน  วันพุธที่ 25 เมษายน 2561  พร้อมทั้งกรอกข้อมูลการออกใบเสร็จรับเงิน (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม) และแนบหลักฐานการโอนเงินส่งมาที่อีเมล์ dvifa.protocol@gmail.com

 

Downloads

Download ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม

Downloadเอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร