หลักสูตรการฝึกอบรม : โครงการรับนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติงาน  ณ กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2562 รุ่นที่ 14 หลักสูตรการฝึกอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรม : โครงการรับนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติงาน ณ กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2562 รุ่นที่ 14

โครงการรับนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้
ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติงาน ณ กระทรวงการต่างประเทศ
ประจำปี 2562 รุ่นที่ 14

 

 

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระทรวงฯ และรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนในพื้นที่ ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับ การอยู่ร่วมกันโดยสันติของประชาชนต่างศาสนา อีกทั้งยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์เรื่องการทูตสาธารณะที่มุ่งเน้นการเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ อันจะช่วยเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของกระทรวงฯ ต่อสาธารณชน และจะช่วยให้นักศึกษาได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพในอนาคตของนักศึกษา และเป็นองค์ความรู้ในการสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนต่อไปได้

กิจกรรมประกอบด้วย

การฟังการบรรยายสรุปและเยี่ยมชมกระทรวงฯ และหน่วยงานต่างๆ การเข้าเยี่ยมคารวะบุคคลสำคัญ กิจกรรมการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ และการศึกษาดูงานในต่างจังหวัด

ช่วงเวลาดำเนินการ
วันที่ ๖ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒
 
กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาที่กำลังจะขึ้นชั้นปีที่ ๓ จากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สตูล สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส จำนวน ๓๐ คน
 
เกณฑ์การรับสมัคร

๑. เป็นผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการนี้มาก่อน
๒. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
๓. เป็นผู้ขาดโอกาส
๔. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในภาคใต้
๕. เป็นนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นผู้มีแนวโน้มจะเป็นตัวแทนในการส่งเสริมให้คนในภูมิลำเนาเกิดความสามัคคีและมีความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการดำเนินการของรัฐ

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

ขั้นตอนการสมัคร : สมัครผ่านระบบออนไลน์ 
หมดเขตรับสมัคร : ๘ มกราคม ๒๕๖๒
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : ๙ มกราคม ๒๕๖๒ (สถาบันการต่างประเทศฯ จะพิจารณาผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จากการเขียนใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ)
สัมภาษณ์คัดเลือก : ๑๕ – ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ โรงแรม C.S. ปัตตานี ๒๙๙ หมู่ ๔ ถนนหนองจิก ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
(ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ภายในวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น)

เจ้าหน้าที่โครงการ : จุฑามาศ นันทิยา
โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๔๖๐๐๕ หรือ ๐๙๔ ๘๘๐ ๙๖๖๙
โทรสาร : ๐ ๒๑๔๓ ๙๖๓๑
อีเมล์ : nuntiya_013@hotmail.com

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
Download ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการรับนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติงานที่กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2562 รุ่นที่ 14
Download ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าร่วมโครงการรับนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติงานที่กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2562 รุ่นที่ 14
Download เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร
Download แบบยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ