หลักสูตรการฝึกอบรม : หลักสูตรงานพิธีการ ประจำปี 2562 หลักสูตรการฝึกอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรม : หลักสูตรงานพิธีการ ประจำปี 2562

หลักสูตรงานพิธีการ ประจำปี 2562

 

หลักการและเหตุผล
          สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรงานพิธีการสำหรับ  ส่วนราชการต่างๆ ที่มีภารกิจด้านการต่างประเทศ มาตั้งแต่ปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักสูตรมาตรฐานกลางสำหรับเผยแพร่องค์ความรู้ด้านงานพิธีการทูตและมารยาทสากลให้แก่หน่วยงานที่มีความจำเป็นที่ต้องติดต่อและประสานงานกับต่างประเทศในระดับต่างๆ และต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับหลักปฏิบัติสากลและนำมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการรับรองแขกต่างประเทศที่มาเยือน เพื่อช่วยส่งเสริมภารกิจให้สำเร็จลุล่วง  ไปด้วยความราบรื่นและยังสร้างความประทับใจ ก่อให้เกิดการยอมรับสนองตอบผลประโยชน์ขององค์กรนั้นๆ    ซึ่งผลจากการตอบรับของหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมการอบรม ตลอดจนผลประเมินหลักสูตรและข้อสังเกตของวิทยากรในการอบรมที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้จริงภายในองค์กรและสนับสนุนให้กระทรวงฯ จัดการฝึกอบรมเป็นประจำทุกปี
          สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการและกรมพิธีการทูต จึงเห็นสมควรจัดการอบรมหลักสูตรงานพิธีการสำหรับส่วนราชการต่างๆ ที่มีภารกิจด้านการต่างประเทศ ประจำปี 2562 เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ข้างต้น ทั้งนี้ จะมุ่งเน้นบุคลากรระดับผู้อำนวยการหรือหัวหน้างานที่กำกับดูแลงานด้านพิธีการของหน่วยงานเพื่อนำความรู้ที่ได้รับเผยแพร่ในองค์กรของตนต่อไป
 
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักปฏิบัติสากลให้แก่หน่วยงานราชการ หน่วยงานอิสระ ตลอดจนรัฐวิสาหกิจ เพื่อนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานด้านพิธีการและการต่างประเทศ
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปถ่ายทอดและขยายผลให้กับบุคลากรของหน่วยงานตนเองที่ปฏิบัติงานด้านพิธีการและด้านการต่างประเทศ
 
วิธีดำเนินการ
1.การบรรยายและฝึกอบรมในชั้นเรียน
2.การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และจำลองสถานการณ์จริง (Simulation)
ระยะเวลาดำเนินการ
ระยะเวลา 3 วันทำการ
รุ่นที่ 1 ดำเนินการระหว่างวันที่ 28 – 30 มกราคม 2562 
รุ่นที่ 2 ดำเนินการระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2562
(กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
 
กลุ่มเป้าหมาย

ข้าราชการระดับอำนวยการต้น ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจในระดับเทียบเท่า จำนวนไม่เกิน 40 คน / รุ่น

ขั้นตอนการสมัคร

1.กรอกข้อมูลใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัคร 
- รูปถ่ายหน้าตรง รูปแบบไฟล์ .JPG
- แบบฟอร์มการรับรองของผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงาน (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
(หมดเขตรับสมัครทั้ง 2 รุ่น วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561) 
 
2. สถาบันการต่างประเทศฯ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกรุ่นที่ 1 / 2562 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 ทางเว็บไซต์ www.mfa.go.th/dvifa 
 
3. ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องโอนเงินค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม ภายในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562  พร้อมทั้งกรอกข้อมูลการออกใบเสร็จรับเงิน (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม) และแนบหลักฐานการโอนเงินส่งมาที่อีเมล์ dvifa.protocol@gmail.com
 
4. สถาบันการต่างประเทศฯ จะประกาศรายชื่อและรายละเอียดการโอนเงินของรุ่นที่ 2 / 2562 ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2562

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
Download ประกาศแจ้งเลื่อนการอบรมหลักสูตรงานพิธีการ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2562
Download เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร
Download ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรและพนักงานภาครัฐเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรงานพิธีการ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562