ประกาศหลักสูตรฝึกอบรม : หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 11 ปี 2562 ฝึกอบรมและพัฒนา

ประกาศหลักสูตรฝึกอบรม : หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 11 ปี 2562

 

หลักการและเหตุผล
          ในมิติของงานการต่างประเทศ บทบาทและภารกิจของ “นักบริหารการทูต” ในฐานะผู้แทนประเทศไทยได้ปรับเปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากจะต้องมีความรู้ความสามารถในงานด้านการทูตตามภารกิจหลักอันเป็นสากลของนักการทูตแล้ว ยังจะต้องมีภาวะผู้นำและศักยภาพในด้านการบริหาร สามารถนำการเปลี่ยนแปลงและพัฒนางานในแนวใหม่ที่ขยายขอบเขตกว้างขวาง มีความเป็นระดับสากลมากขึ้น
          กระทรวงการต่างประเทศได้จัดทำหลักสูตรนักบริหารการทูตเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความรู้และทักษะที่สำคัญให้แก่นักการทูตที่จะดำรงตำแหน่งบริหารในต่างประเทศและนักบริหารจากหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการต่างประเทศและ/หรือ“ทีมประเทศไทย” เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การต่างประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
 
ระยะเวลาการฝึกอบรม
วันที่ 22 พฤษภาคม - 9 สิงหาคม 2562 (รวม 12 สัปดาห์) อบรมทุกวันทำการ เวลา 08.30 - 15.30 น.
ทั้งนี้ จะต้องเข้ารับการอบรมส่วนที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 - 30 พฤษภาคม 2562 โดยตลอด ร้อยละ 100
ของเวลาทั้งหมด ไม่สามารถขาดหรือลาได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ จึงจะเข้าอบรมในส่วนที่ 2 ต่อไปได้

 
สถานที่ฝึกอบรม

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ชั้น 7 อาคารรัฐประศาสนภักดี (ทิศใต้ ลิฟต์ S3) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารหรืออำนวยการ (ระดับสูงและระดับต้น) หรือผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ หรือระดับชำนาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. บุคคลภายนอก ข้าราชการจากหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจด้านการต่างประเทศและสำนักงาน ในต่างประเทศในฐานะ “ทีมประเทศไทย” และมีความร่วมมือประสานการทำงานใกล้ชิดกับกระทรวงการต่างประเทศ ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารหรืออำนวยการ (ระดับสูงและระดับต้น) หรือประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ หรือข้าราชการเหล่าอื่น หรือพนักงานของรัฐในระดับที่เทียบเท่า
 

* จะต้องไม่เป็นผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 

ขั้นตอนการสมัคร

กรอกข้อมูลใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่ บัดนี้ - 20 มีนาคม 2562 พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้

1. รูปถ่ายหน้าตรงชุดข้าราชการปกติขาว (รูปแบบไฟล์ .JPG)
2. การรับรองของผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าส่วนราชการ/หรือหัวหน้าหน่วยงาน ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  DownloadDownload
3. หนังสือเสนอชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต้นสังกัด
4. สำเนาบัตรข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
5. สำเนาหนังสือเดินทางราชการ
6. กรอบรายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study - IS) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  DownloadDownload

หมายเหตุ : การส่งใบสมัคร หลักฐานของผู้สมัครต้องครบตามที่สถาบันฯ กำหนด
 

 

Download

Download รายละเอียดและแบบนำส่งสำเนาโอนเงินค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม  
Download ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 11  
Download เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร
Download รายละเอียดหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 11 ประจำปี 2562 
Download ข้อแนะนำการเขียนเพื่อนำเสนอกรอบรายงาน 
Download หนังสือเวียนแจ้งการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 11
Download แผนที่สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ