หลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม (Oral Communication Course - OCC) ฝึกอบรมและพัฒนา

หลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม (Oral Communication Course - OCC)

หลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม

(Oral Communication Course - OCC)

ปัจจุบันบุคลากรของรัฐมีภารกิจในการนำเสนอผลงานอภิปราย และนำเสนอแนวความคิดในที่ประชุมระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้นสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะเฉพาะทาง จึงได้พัฒนาปรับปรุง และออกแบบหลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม (Oral Communication Course: OCC) ขึ้นเพื่อให้บุคลากรของรัฐสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และถูกต้องตามหลักสากล

 

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรที่มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศ ในการเสนอผลงาน การอภิปรายและการนำเสนอแนวความคิดในที่ประชุมขั้นพื้นฐาน
 

รูปแบบการฝึกอบรม
๑. การฝึกอบรมในชั้นเรียนโดยอาจารย์ชาวไทย และชาวต่างชาติ
๒. การฝึกปฏิบัติการนำเสนอผลงาน ในรูปกิจกรรมเดี่ยว และ กิจกรรมกลุ่ม โดยมีการบันทึกวิดีทัศน์ และได้รับการประเมินรายบุคคล
๓. การฝึกปฏิบัติการเข้าร่วมการประชุมในสถานการณ์จำลอง
๔. การฝึกอบรม ณ SEAMEO Regional Language Centre (RELC) สิงคโปร์
หัวข้อการอบรม

๑. Presentation Skills
• Making a good introduction
• Structuring a presentation
• Recognizing ways of improving body language
• Using your voice effectively
• Closing your presentation with impact
• Handling difficult questions
๒. Meeting Skills
• Chairing and leading discussions
• Planning a meeting
• Conducting a meeting
• Creating an agenda
• Ending a meeting

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

๑. ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ระดับชำนาญการขึ้นไปหรือเทียบเท่า ณ วันเสนอชื่อสอบ

๒. มีโอกาสนำเสนอผลงานในที่ประชุมซึ่งใช้ภาษาอังกฤษหรือเข้าร่วมการประชุมในระดับนานาชาติ

๓. ผ่านการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ OCC Test และการสอบทักษะการสื่อสารทางวาจา โดยมีผลคะแนนสอบอยู่ในเกณฑ์ที่สถาบันการต่างประเทศฯ กำหนด ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม และการตัดสินของสถาบันการต่างประเทศฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม
วันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น.
ระยะเวลาอบรม ๔ สัปดาห์ รวม ๑๒๐ ชั่วโมง
การประเมินผล
ผู้ที่มีเวลาเข้ารับการอบรมไม่ต่ำกว่า ๙๐% ของชั่วโมงการอบรม และได้แสดงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานที่ทางสถาบันการต่างประเทศฯ กำหนดไว้ จะได้รับวุฒิบัตรเมื่อเสร็จสิ้นการอบรม

การเดินทางไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการฝึกอบรม (ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางฝึกอบรมที่ต่างประเทศได้ จะถือว่าการฝึกอบรมฯ ไม่ครบตามเกณฑ์)
สถานที่ฝึกอบรม

สัปดาห์ที่ ๑ - ๓
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา ฯ ถนนแจ้งวัฒนะ อาคารรัฐประศาสนภักดี ด้านทิศตะวันออก
เข้าประตูฝั่งกรมที่ดิน ลิฟท์ E2 ชั้น ๗

สัปดาห์ที่ ๔
SEAMEO : Regional Language Centre (RELC) ประเทศสิงคโปร์

รายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๔๗๐๐๘ ๔๗๐๑๐  ๔๗๐๑๒ โทรสาร  ๐ ๒๑๔๓ ๙๓๒๖
www.mfa.go.th/dvifa
>> คลิกข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
>> คลิกโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษฯ

ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม

ค่าธรรมเนียมฯ ๘๕,๐๐๐ บาท สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๖./ว ๙๕   ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๙ และ ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว ๔๘๕ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๒

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาสามยอด
ชื่อบัญชี กระทรวงการต่างประเทศ (เงินลงทะเบียนฝึกอบรม)
เลขที่บัญชี ๐๐๒ - ๖ - ๑๘๖๓๗ - ๓ ประเภทกระแสรายวัน
โปรดระบุชื่อผู้โอน (ผู้อบรม)
 

* สถาบันการต่างประเทศฯ จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนให้หลังจากออกใบเสร็จรับเงินแล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน ๘๕,๐๐๐ บาท ได้ครอบคลุมค่าใช้จ่าย ณ สถาบันการต่างประเทศฯ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ณ ต่างประเทศ ได้แก่ ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม ค่าที่พัก ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าอาหารทุกมื้อ และค่าพาหนะตลอดการเดินทาง ฯลฯ ทั้งนี้ผู้อบรมจะเบิกค่าพาหนะ(แท็กซี่) เดินทางจาก ที่พัก - สนามบินสุวรรณภูมิ- ที่พัก และค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางราชการ จากต้นสังกัดเพิ่มเติมด้วยตนเอง

ขั้นตอนการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

๑. เข้าสู่เว็บไซต์ http://www.mfa.go.th/dvifa/
๒. เลือกโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ
๓. เลือกหลักสูตร การเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม (Oral Communication Course: OCC)
๔. ดาวน์โหลดฟอร์ม “ใบลงทะเบียน และขั้นตอนการโอนเงินค่าลงทะเบียน
๕. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และส่งมายัง dvifa.occ@gmail.com

ตารางอบรมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รุ่นที่ ๑ โอนค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมฯ ภายในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมทางเว็บไซต์ http://www.mfa.go.th/dvifa/ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

อบรมระหว่างวันที่ ๔ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

• วันที่ ๔ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒      อบรมที่สถาบันการต่างประเทศฯ

• วันที่ ๒๕ - ๒๙  พฤศจิกายน ๒๕๖๒   อบรมที่ประเทศสิงคโปร์

 

รุ่นที่ ๒  โอนค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมฯ ระหว่างวันที่ ๕ - ๘ พฤษภาคม  ๒๕๖๓
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมทางเว็บไซต์ http://www.mfa.go.th/dvifa/ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

อบรมระหว่างวันที่ ๑๓  กรกฎาคม - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

• วันที่ ๑๓ - ๓๑  กรกฎาคม ๒๕๖๓   อบรมที่สถาบันการต่างประเทศฯ

• วันที่ ๓ - ๗  สิงหาคม ๒๕๖๓          อบรมที่ประเทศสิงคโปร์

Download
Download กำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่ประเทศสิงคโปร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 
Download ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์เพื่อเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร OCC รุ่นที่ ๑และรุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
Download ระเบียบการฝึกอบรมหลักสูตร OCC ประจำปี ๒๕๖๓ 
Download แผนที่สถาบันการต่างประเทศฯ (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ)
 แบบฟอร์มใบลา