หลักสูตรภาษาต่างประเทศ : หลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม (Oral Communication Course - OCC) หลักสูตรการฝึกอบรม

หลักสูตรภาษาต่างประเทศ : หลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม (Oral Communication Course - OCC)

หลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม

(Oral Communication Course - OCC)

ปัจจุบันบุคลากรของรัฐมีภารกิจในการนำเสนอผลงานอภิปราย และนำเสนอแนวความคิดในที่ประชุมระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้นสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะเฉพาะทาง จึงได้พัฒนาปรับปรุง และออกแบบหลักสูตรการเสนอผลงานและ การพูดเพื่อการประชุม Oral Communication Course (OCC) ขึ้นเพื่อให้บุคลากรของรัฐสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และถูกต้องตามหลักสากล

 

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรที่มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศ ในการเสนอผลงาน การอภิปรายและการนำเสนอแนวความคิดในที่ประชุมขั้นพื้นฐาน
 

รูปแบบการฝึกอบรม
1. การฝึกอบรมในชั้นเรียนโดยอาจารย์ชาวไทย และชาวต่างชาติ
2. การฝึกปฏิบัติการนำเสนอผลงาน ในรูปกิจกรรมเดี่ยว และ กิจกรรมกลุ่ม โดยมีการบันทึกวิดีทัศน์ และได้รับการประเมินรายบุคคล
3. การฝึกปฏิบัติการเข้าร่วมการประชุมในสถานการณ์จำลอง
4. การฝึกอบรม ณ SEAMEO Regional Language Centre (RELC) สิงคโปร์
หัวข้อการอบรม
1. Presentation Skills
• Making a good introduction
• Structuring a presentation
• Recognizing ways of improving body language
• Using your voice effectively
• Closing your presentation with impact
• Handling difficult questions
2. Meeting Skills
• Chairing and leading discussions
• Planning a meeting
• Conducting a meeting
• Creating an agenda
• Ending a meeting
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ระดับชำนาญการขึ้นไปหรือเทียบเท่า ณ วันเสนอชื่อสอบ
2. มีโอกาสนำเสนอผลงานในที่ประชุมซึ่งใช้ภาษาอังกฤษหรือเข้าร่วมการประชุมในระดับนานาชาติ
3. หน่วยงานต้นสังกัดเสนอชื่อผู้มีผลทดสอบ DIFA TES (Devawongse  Varopakarn Institute of Foreign Affairs Test of English Skills) ทักษะการอ่านและการฟังระดับ B1+ ขึ้นไป จากนั้นเข้ารับการทดสอบสัมภาษณ์ของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ และมีผลคะแนนสอบอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้สถาบันการต่างประเทศฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม และการตัดสินของสถาบันการต่างประเทศฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม
วันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 น. - 15.30 น.
ระยะเวลาอบรม 4 สัปดาห์ รวม 120 ชั่วโมง
การประเมินผล
ผู้ที่มีเวลาเข้ารับการอบรมไม่ต่ำกว่า 90 % ของชั่วโมงการอบรม และได้แสดงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานที่ทางสถาบันการต่างประเทศฯ กำหนดไว้ จะได้รับวุฒิบัตรเมื่อเสร็จสิ้นการอบรม

การเดินทางไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการฝึกอบรม (ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางฝึกอบรม ณ ต่างประเทศได้ จะถือว่าการฝึกอบรมฯ ไม่ครบตามเกณฑ์)
สถานที่ฝึกอบรม
สัปดาห์ที่ 1 - 3
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา ฯ ถนนแจ้งวัฒนะ อาคารรัฐประศาสนภักดี ด้านทิศตะวันออก
เข้าประตูฝั่งกรมที่ดินลิฟท์ E2 ชั้น 7
สัปดาห์ที่ 4
SEAMEO : Regional Language Centre (RELC) ประเทศสิงคโปร์

รายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0 2203 5000 ต่อ47010 (คุณอวยพร ศีระสุวรรณ์) โทรสาร 0 2143 9326
www.mfa.go.th/dvifa
>> คลิกข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
>> คลิกโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษฯ
 
ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม
ค่าธรรมเนียมฯ 85,000 บาท สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 และ ที่ กค 0409.6/ว 485 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2552

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาสามยอด
ชื่อบัญชี กระทรวงการต่างประเทศ (เงินลงทะเบียนฝึกอบรม)
เลขที่บัญชี 002 - 6 - 18637 - 3 ประเภทกระแสรายวัน
โปรดระบุชื่อผู้โอน (ผู้อบรม)

* สถาบันการต่างประเทศฯ จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนให้หลังจากออก
ใบเสร็จรับเงินแล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน 85,000 บาท ได้ครอบคลุมค่าใช้จ่าย
ณ สถาบันการต่างประเทศฯ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ณ ต่างประเทศ ได้แก่
ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม ค่าที่พัก ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน
ค่าอาหารทุกมื้อ และค่าพาหนะตลอดการเดินทาง ฯลฯ

ทั้งนี้ผู้อบรมจะเบิกค่าพาหนะ(แท็กซี่) เดินทางจาก ที่พัก - สนามบินสุวรรณภูมิ
- ที่พัก และค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางราชการ จากต้นสังกัดเพิ่มเติม
ด้วยตนเอง

ขั้นตอนการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.mfa.go.th/dvifa
2. เลือกโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ
3. เลือกหลักสูตร การเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม (Oral Communication Course: OCC)
4. ดาวน์โหลดฟอร์ม “ใบลงทะเบียน และขั้นตอนการโอนเงินค่าลงทะเบียน
5. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และส่งมายัง dvifa_occ@hotmail.com

ตารางอบรมประจำปีงบประมาณ 2561
รุ่นที่ 1
โอนเงินค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2561
อบรมระหว่างวันที่ 3-28 กันยายน 2561
ฝึกอบรม ณ ประเทศสิงคโปร์ 24-28 กันยายน 2561


* กำหนดการฝึกอบรม และการเดินทางศึกษาดูงาน
ณ ต่างประเทศ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
Download
Download ระเบียบการการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ (OCC) 2561
Download ประมาณการค่าใช้จ่าย (ในประเทศและต่างประเทศ)
Download กำหนดการอบรมที่สิงคโปร์
Download ปฏิทินการดำเนินงานหลักสูตร
Download คำแนะนำการสอบ OCC Test
Download แผนที่ตั้งสถานที่สอบ (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ)
 ขั้นตอนการลงทะเบียน