หลักสูตรภาษาต่างประเทศ : หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course - ILC) หลักสูตรการฝึกอบรม

หลักสูตรภาษาต่างประเทศ : หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course - ILC)

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
(Intensive Language Course - ILC)

ในปัจจุบัน การเตรียมความพร้อมในเรื่องของทักษะ ความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับอาเซียนเป็นเรื่องสำคัญมาก ทั้งในระดับประเทศและระดับระหว่างประเทศ ดังนั้นเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรของรัฐในการใช้ทักษะด้านภาษาอังกฤษ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ จึงได้จัดทำและพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course : ILC) เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ดังกล่าว

 

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ให้แก่ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจให้อยู่ในระดับที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
 

รูปแบบการฝึกอบรม
1. การฝึกอบรมในชั้นเรียนทั้ง 4 ทักษะ คือ การสนทนา การอ่าน การฟัง และการเขียน
2. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
3. ศึกษาดูงาน เรียนรู้วิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อเปิดโลกทัศน์ และสร้างประสบการณ์ในการนำทักษะที่ได้จากฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ระดับปฏิบัติงาน และระดับปฏิบัติการ หรือเทียบเท่าขึ้นไป และไม่เคยผ่านการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ILC นี้ หรือหลักสูตร Oral Communication Course : OCC ของสถาบันการต่างประเทศฯ มาก่อน
2.  มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน และ/หรือประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศ  ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ 
3. สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ทั้งที่สถาบันการต่างประเทศฯ และในต่างประเทศ
4. หน่วยงานต้นสังกัดเสนอชื่อผู้มีผลการทดสอบ DIFA TES (Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs Test of English Skills) ทักษะ     การอ่าน และการฟังอยู่ในเกณฑ์ B1 หรือ B1+ และการตัดสินของสถาบันการต่างประเทศฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม
6 สัปดาห์ 180 ชั่วโมง
จันทร์ - ศุกร์ 08.30 น. - 15.30 น.
การประเมินผล
ผู้ที่มีเวลาเข้ารับการอบรมไม่ต่ำกว่า 90 % ของชั่วโมงการอบรมและได้แสดงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานที่ทางสถาบันการต่างประเทศ ฯ กำหนดไว้ จะได้รับวุฒิบัตรเมื่อเสร็จสิ้นการอบรม การเดินทางไปสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ ต่างประเทศ ถือเป็นส่วนหนึ่ง ของหลักสูตรการฝึกอบรม (ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมการสัมมนาฯ ณ ต่างประเทศได้ จะถือว่าการฝึกอบรมฯ ไม่ครบตามเกณฑ์)
สถานที่ฝึกอบรม
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ด้านทิศตะวันออกเข้าประตูกรมที่ดิน
ลิฟท์ E2 ชั้น 7
รายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0 2203 5000 ต่อ 47010 (คุณอวยพร ศีระสุวรรณ์) โทรสาร 0 2143 9326
http://www.mfa.go.th/dvifa
>> คลิกข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
>> คลิกโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษฯ
 
ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม
ค่าธรรมเนียมฯ 55,000 บาท สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 และ ที่ กค 0409.6/ว 485 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2552

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาสามยอด
ชื่อบัญชี กระทรวงการต่างประเทศ (เงินลงทะเบียนฝึกอบรม)
เลขที่บัญชี 002 - 6 - 18637 - 3
ประเภทกระแสรายวัน โปรดระบุชื่อผู้โอน (ผู้อบรม)
* สถาบันการต่างประเทศฯ จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนให้
หลังจากออกใบเสร็จรับเงินแล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน 55,000 บาท ได้ครอบคลุมค่าใช้จ่าย
ณ สถาบันการต่างประเทศฯ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ณ ต่างประเทศ
ได้แก่ ค่าลงทะเบียนการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ค่าที่พัก ค่าบัตรโดยสาร
เครื่องบิน ค่าอาหารทุกมื้อ และค่าพาหนะตลอดการเดินทาง ฯลฯ
ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเบิกค่าพาหนะ(แท็กซี่) เดินทางจาก
ที่พัก - สนามบิน - ที่พักและค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางราชการ
จากต้นสังกัดเพิ่มเติมด้วยตนเอง
 
ขั้นตอนการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.mfa.go.th/dvifa
2. เลือกโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ
3. เลือกหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course : ILC)
4. ดาวน์โหลดฟอร์ม “ใบลงทะเบียน และขั้นตอนการโอนเงินค่าลงทะเบียน
5. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และส่งมายัง dvifa_ilc@hotmail.com

ตารางอบรมประจำปี 2559
รุ่นที่ 1
โอนเงินค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 5-6 มกราคม 2560
อบรมระหว่างวันที่ 23 มกราคม - 3 มีนาคม  2560
ศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2560
รุ่นที่ 2
โอนเงินค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20-21กุมภาพันธ์ 2560
อบรมระหว่างวันที่ 24 เมษายน - 2 มิถุนายน 2560
ศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ 24 - 26  พฤษภาคม 2560
รุ่นที่ 3
โอนเงินค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 12-13 มิถุนายน 2560
อบรมระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม - 29 กันยายน 2560
ศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ 20 - 22 กันยายน 2560

หมายเหตุ : กำหนดการฝึกอบรม และการเดินทางศึกษาดูงาน
ณ ต่างประเทศ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Downloads

Download รายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 ปี 2560

Download ประกาศผู้ผ่านเกณฑ์หลักสูตร ILC รุ่นที่ 2 และ 3 ประจำปี 2560 ณ วันที่ 10 กพ. 2560

Download กำหนดการศึกษาดูงาน ILC 3 /2560 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 20 - 22 กันยายน 2560

Download ขั้นตอนการโอนเงินค่าลงทะเบียน และใบลงทะเบียน ILC 2/2560

Download ขั้นตอนการโอนเงินค่าลงทะเบียน และใบลงทะเบียน ILC 3/2560

Download ระเบียบการ การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ (ILC) 2560 
Download ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม
Download ใบลาผู้เข้าร่วมอบรม ILC
Download แผนที่ตั้งสถานที่สอบ (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ)