หลักสูตรภาษาต่างประเทศ : หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course - ILC) หลักสูตรการฝึกอบรม

หลักสูตรภาษาต่างประเทศ : หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course - ILC)

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
(Intensive Language Course - ILC)

ในปัจจุบัน การเตรียมความพร้อมในเรื่องของทักษะ ความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับอาเซียนเป็นเรื่องสำคัญมาก ทั้งในระดับประเทศและระดับระหว่างประเทศ ดังนั้นเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรของรัฐในการใช้ทักษะด้านภาษาอังกฤษ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ จึงได้จัดทำและพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course : ILC) เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ดังกล่าว

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ให้แก่ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจให้อยู่ในระดับที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
 

รูปแบบการฝึกอบรม
1. การฝึกอบรมในชั้นเรียนทั้ง 4 ทักษะ คือ การสนทนา การอ่าน การฟัง และการเขียน
2. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อเปิดโลกทัศน์ และสร้างประสบการณ์ในการนำทักษะที่ได้จากฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ ระดับปฏิบัติงาน และระดับปฏิบัติการ หรือเทียบเท่าขึ้นไป และไม่เคยผ่านการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ILC นี้ หรือหลักสูตร Oral Communication Course : OCC ของสถาบันการต่างประเทศฯ มาก่อน
2. มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน และ/หรือประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศ  ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ  
3. สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ทั้งที่สถาบันการต่างประเทศฯ และในต่างประเทศ
4. เป็นผู้ที่หน่วยงานต้นสังกัดได้เสนอชื่อให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ILC ประจำปี 2561
5. ได้ผ่านเกณฑ์การสอบ Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs Test of English Skills (DIFA TES) หรือ Placement Test ที่สถาบันการต่างประเทศฯ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
    5.1 มีผลการสอบ DIFA TES (ทักษะการอ่านและการฟัง) ในระดับ B1 หรือ B1+ ของทั้งสองทักษะและมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ หรือ
    5.2 เข้ารับการทดสอบ Placement Test ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 และมีผลการทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ การตัดสินของสถาบันการต่างประเทศฯ ถือเป้นที่สิ้นสุด
  หมายเหตุ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
หน่วยงานมีหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศเพื่อแจ้งรายชี่อ ดังนี้
1) รายชื่อผู้สมัครที่มีผลการทดสอบ DIFA TES  ที่ผ่านเกณฑ์แล้ว
2) รายชื่อผู้สมัครสอบ Placement Test
พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน (หน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการรวบรวมและชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ Placement Test ให้แก่สถาบันการต่างประเทศฯ ตามจำนวนรายชื่อผู้สมัครสอบรายละ 300 บาท โดยใช้แบบชำระเงินที่แนบพร้อมหนังสือที่สถาบันการต่างประเทศฯ ส่งไปยังหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อนำไปชำระค่าสอบในยอดรวมที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ทั้งนี้ สถาบันการต่างประเทศฯ จะไม่คืนเงินดังกล่าวให้ในทุกกรณี)
วันที่ 9 มีนาคม 2561 สถาบันการต่างประเทศฯ ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบ Placement Test ทางเว็บไซต์ http://www.mfa.gp.th/dvifa
วันที่ 20 เมษายน 2561 สถาบันการต่างประเทศฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ILC ประจำปี 2561 ทางเว็บไซต์ http://www.mfa.gp.th/dvifa
 
ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม
6 สัปดาห์ 180 ชั่วโมง
จันทร์ - ศุกร์  08.30 น. - 15.30 น.
 
สถานที่ฝึกอบรม
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ด้านทิศตะวันออกเข้าประตูกรมที่ดิน
ลิฟท์ E2 ชั้น 7
รายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0 2203 5000 ต่อ 47010 (คุณอวยพร ศีระสุวรรณ์) โทรสาร 0 2143 9326
http://www.mfa.go.th/dvifa
 
ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม
ค่าธรรมเนียมฯ 55,000 บาท สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว 95   ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 และ ที่ กค 0409.6/ว 485 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2552
 
โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาสามยอด
ชื่อบัญชี กระทรวงการต่างประเทศ (เงินลงทะเบียนฝึกอบรม)
เลขที่บัญชี 002 - 6 - 18637 - 3
ประเภทกระแสรายวัน โปรดระบุชื่อผู้โอน (ผู้อบรม)
* สถาบันการต่างประเทศฯ จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนให้
หลังจากออกใบเสร็จรับเงินแล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 
ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน 55,000 บาท ได้ครอบคลุมค่าใช้จ่าย ณ สถาบันการต่างประเทศฯ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ณ ต่างประเทศ ได้แก่ ค่าลงทะเบียนการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ค่าที่พัก ค่าบัตรโดยสาร
เครื่องบิน ค่าอาหารทุกมื้อ และค่าพาหนะตลอดการเดินทาง ฯลฯ ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเบิกค่าพาหนะ(แท็กซี่) เดินทางจากที่พัก - สนามบิน - ที่พักและค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางราชการจากต้นสังกัดเพิ่มเติมด้วยตนเอง
 
ขั้นตอนการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.mfa.go.th/dvifa
2. เลือกโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ
3. เลือกหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course : ILC)
4. ดาวน์โหลดฟอร์ม “ขั้นตอนการโอนเงินค่าลงทะเบียนค่าลงทะเบียนและใบลงทะเบียน
5. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และส่งมายัง dvifa_ilc@hotmail.com

ตารางอบรมประจำปี 2559
โอนเงินค่าลงทะเบียนภายในวันที่   25 พฤษภาคม 2561
อบรมระหว่างวันที่  16 กรกฎาคม  -  29 สิงหาคม  2561
ศึกษาดูงานที่ต่างประเทศ  27 - 29 สิงหาคม  2561
วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Downloads

Download ตารางการอบรมหลักสูตร (Intensive Language Course : ILC) 2561 
Download ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course - ILC) 
Download ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์เข้ารับการฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course - ILC)
Download รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ Placement Test ประจำปีงบประมาณ 2561
Download รายละเอียดขั้นตอนการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ILC 2561
Download กำหนดการศึกษาดูงาน ILC /2561 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 27- 29 สิงหาคม 2561

Download ขั้นตอนการโอนเงินค่าลงทะเบียน และใบลงทะเบียน ILC /2561

Download ระเบียบการ การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ILC /2561
Download ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม
Download ใบลาผู้เข้าร่วมอบรม ILC
Download แผนที่ตั้งสถานที่สอบ (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ)