หลักสูตรภาษาต่างประเทศ : หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course - ILC) ประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตรการฝึกอบรม

หลักสูตรภาษาต่างประเทศ : หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course - ILC) ประจำปีงบประมาณ 2562

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
(Intensive Language Course - ILC)

ในปัจจุบัน การเตรียมความพร้อมในเรื่องของทักษะ ความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับอาเซียนเป็นเรื่องสำคัญมาก ทั้งในระดับประเทศและระดับระหว่างประเทศ ดังนั้นเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรของรัฐในการใช้ทักษะด้านภาษาอังกฤษ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ จึงได้จัดทำและพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course : ILC) เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ดังกล่าว

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ให้แก่ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจให้อยู่ในระดับที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
 

รูปแบบการฝึกอบรม
1. การฝึกอบรมในชั้นเรียนทั้ง 4 ทักษะ คือ การสนทนา การอ่าน การฟัง และการเขียน
2. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อเปิดโลกทัศน์ และสร้างประสบการณ์ในการนำทักษะที่ได้จากฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ ระดับปฏิบัติงาน และระดับปฏิบัติการ หรือเทียบเท่าขึ้นไป และไม่เคยผ่านการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ILC นี้ หรือหลักสูตร Oral Communication Course : OCC ของสถาบันการต่างประเทศฯ มาก่อน
2. มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน และ/หรือประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศ  ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ  
3. สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ทั้งที่สถาบันการต่างประเทศฯ และในต่างประเทศ
4. เป็นผู้ที่หน่วยงานต้นสังกัดได้เสนอชื่อให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ILC ประจำปี 2562
5. มีผลการสอบ ILC Test ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยมีกำหนดการสอบ ILC Test วันที่ 24 หรือ 25 ตุลาคม 2561  ทั้งนี้ การตัดสินของสถาบันการต่างประเทศฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  หมายเหตุ
• ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2561
หน่วยงานมีหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศเพื่อแจ้งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสอบ ILC Test
• วันที่ 16 ตุลาคม  2561
สถาบันการต่างประเทศฯ ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสอบ ILC Test ทางเว็บไซต์ http://www.mfa.go.th/dvifa
• วันที่ 24 หรือ 25 ตุลาคม 2561
ผู้สมัครเข้ารับการสอบ ILC Test ที่สถาบันการต่างประเทศฯ
• วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
สถาบันการต่างประเทศฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตร ILC ประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์ http://www.mfa.go.th/dvifa
 
ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม
6 สัปดาห์ 180 ชั่วโมง
จันทร์ - ศุกร์  08.30 น. - 15.30 น.
 
สถานที่ฝึกอบรม
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ด้านทิศตะวันออกเข้าประตูกรมที่ดิน
ลิฟท์ E2 ชั้น 7

รายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0 2203 5000 ต่อ 47010 (คุณอวยพร ศีระสุวรรณ์) โทรสาร 0 2143 9326
http://www.mfa.go.th/dvifa
 
ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม
ค่าธรรมเนียมฯ 55,000 บาท สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว 95   ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 และ ที่ กค 0409.6/ว 485 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2552

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาสามยอด
ชื่อบัญชี กระทรวงการต่างประเทศ (เงินลงทะเบียนฝึกอบรม)
เลขที่บัญชี 002 - 6 - 18637 - 3
ประเภทกระแสรายวัน โปรดระบุชื่อผู้โอน (ผู้อบรม)
* สถาบันการต่างประเทศฯ จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนให้หลังจากออกใบเสร็จรับเงินแล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ค่าธรรมเนียมฯ ได้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่สถาบันการต่างประเทศฯ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในต่างประเทศ ได้แก่ ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม ค่าที่พัก ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด ค่าอาหารทุกมื้อ และค่าพาหนะตลอดการเดินทาง ฯลฯ ทั้งนี้  ผู้เข้าอบรมสามารถเบิกค่าพาหนะ (แท็กซี่) เดินทางจากที่พัก - สนามบิน - ที่พัก และค่าธรรมเนียม หนังสือเดินทางราชการจากต้นสังกัดเพิ่มเติมด้วยตนเอง
 
ขั้นตอนการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.mfa.go.th/dvifa
2. เลือกโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ
3. เลือกหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course : ILC)
4. ดาวน์โหลดฟอร์ม “ขั้นตอนการโอนเงินค่าลงทะเบียนค่าลงทะเบียนและใบลงทะเบียน
5. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และส่งมายัง dvifa.ilc@gmail.com

ตารางอบรมประจำปี 2562
รุ่นที่ 1*
โอนเงินค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2561
ฝึกอบรมระหว่างวันที่  25 มีนาคม – 10 พฤษภาคม  2562
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานที่ต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม  2562

รุ่นที่ 2*
โอนเงินค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562
ฝึกอบรมระหว่างวันที่  19 สิงหาคม – 27 กันยายน 2562
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานที่ต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2562

* กำหนดการฝึกอบรม รวมถึงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานที่ต่างประเทศ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


Downloads

Download ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน ILC รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 
Download กำหนดการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน (ILC) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  
Download ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน ILC รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม)
Download ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ปฏิบัติงาน ILC รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
Download ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน ILC รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562
Download ประกาศรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ ILC Test เพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562
Download ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ ILC Test เพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562
Download ระเบียบการ การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ILC ประจำปีงบประมาณ 2562
Download ขั้นตอนการลงทะเบียนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
Download ประมาณการค่าใช้จ่ายหลักสูตรฝึกอบรม ILC ประจำปีงลประมาณ 2562