หลักสูตรภาษาต่างประเทศ : หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง (Advanced Oral Communication Course : AOCC) หลักสูตรการฝึกอบรม

หลักสูตรภาษาต่างประเทศ : หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง (Advanced Oral Communication Course : AOCC)