การศึกษาดูงานต่างประเทศ : การปรับขึ้นค่าใช้จ่ายในการสํารองห้องรับรองพิเศษ (Windsor VIP Suite) ที่ท่าอากาศยาน Heathrow สหราชอาณาจักร Article

การศึกษาดูงานต่างประเทศ : การปรับขึ้นค่าใช้จ่ายในการสํารองห้องรับรองพิเศษ (Windsor VIP Suite) ที่ท่าอากาศยาน Heathrow สหราชอาณาจักร

 
กระทรวงการต่างประเทศสหราชอาณาจักรแจ้งว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 อัตราค่าใช้ห้องรับรองพิเศษฯ ดังกล่าวจะปรับสูงขึ้น โดยรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ

 

ไฟล์แนบ