กิจกรรม/การจัดประชุมของหน่วยงาน : การจัดกิจกรรม ASEM Day ร่วมกับยุวทูตความดีจาก 33 โรงเรียน กิจกรรม/การจัดประชุมของหน่วยงาน/ข่าวสถานเอกอัครราชทูตไทยในยุโรป

กิจกรรม/การจัดประชุมของหน่วยงาน : การจัดกิจกรรม ASEM Day ร่วมกับยุวทูตความดีจาก 33 โรงเรียน

การจัดกิจกรรม ASEM Day ร่วมกับยุวทูตความดีจาก 33 โรงเรียน

 

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 กรมยุโรปได้จัดกิจกรรมวัน ASEM Day ร่วมกับเยาวชนจากโรงเรียนเครือข่ายยุวทูตความดี ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ. สกลนคร โดยกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองวัน ASEM Day เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับกรอบความร่วมมือเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Meeting -ASEM) ให้กับเยาวชนผ่านการฉายภาพยนตร์การ์ตูนและการทำกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมความเป็นมาของกรอบ ASEM และการดำเนินงานร่วมกันระหว่างเอเชียและยุโรปในด้านต่าง ๆ เช่น ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ความเชื่อมโยงในทุกมิติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและนวัตกรรม เศรษฐกิจสีเขียว การศึกษา ตลอดจนความร่วมมือเพื่อส่งเสริมความมั่นคง โดยมีการนำเสนอภาพยนตร์การ์ตูนในรูปแบบที่เข้าใจง่าย สนุกสนาน และแสดงให้    เห็นว่า การต่างประเทศเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศ และส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีส่วนร่วมในด้านการต่างประเทศของไทยเพิ่มขึ้นอีกด้วย กิจกรรมนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากน้อง ๆ ยุวทูตความดี โดยน้อง ๆ ได้ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ตอบคำถาม การใบ้คำ และการทำกิจกรรมแบบกลุ่ม

กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของค่ายอบรมต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ตามวิถีพอเพียง ปี 2562 ซึ่งมูลนิธิยุวทูตความดีจัดค่ายอบรมนี้เป็นประจำทุกปี ในปีนี้มีนักเรียนและคุณครูจากโรงเรียนเครือข่ายของมูลนิธิยุวทูตความดีจากทั่วประเทศเข้าร่วมทั้งสิ้น 33 โรงเรียน รวม 120 คน